بررسی انگیزش و کاربرد آن در مدیریت از منظر حضرت علی ( ع ) با رویکردی تطبیقی به برخی تئوری های انگیزش (با تاکید بر نهج البلاغه )

در این تحقیق که به روش کتابخانه ای و به شیوه تحلیلی - مقایسه ای صورت گرفته است پس از بیان ادبیاتی مختصر از مطالعات غربی در زمینه انگیزش به موضوعاتی چون ، مدیریت اسلامی و انسان در دیدگاه اسلام اشاره شده است ، سپس عوامل موثر بر انگیزش از دیدگاه حضرت علی ( ع ) عواملی چون نیازها و گرایشها ، محیط ، نحوه مدیریت وویژگیهای شغل شناسایی شد . در این دیدگاه مدار ارزشها است که تعیین کننده دامنه کاربرد عوامل انگیزش خواهد بود . در این دامنه عامل صیانت ذات در بعد زیستی به عنوان ضروری ترین عامل و عامل عشق و محبت الهی به عنوان عالی ترین نوع انگیزه در نظر گرفته شده است . در پایان دیدگاه انگیزشی حضرت با تئوری مزلو ، هرزبرگ ، و مدل پورتر و لاولر مورد مقایسه قرار گرفت . وجوه تشابه بیشتر در زمینه هایی مانند عوامل زیستی ، احتمال موفقیت وویژگیهای شغلی ، و مهمترین نقاط تمایز مربوط به توجه خاص حضرت به عوامل معنوی و عامل انجام وظیفه الهی شناسایی شد .