راههای پایان دادن جنگ در حقوق اسلام

دین اسلام، منادی صلح است و جنگ در این مکتب به هدف دفاع از حقوق فردی، ملی و انسانی تشریع شده است. از نگاه فقه سیاسی، قرار داد ذمه، امان، هدنه، صلح و تحکیم، راههای پایان جنگ محسوب می شوند. در این مقاله در رابطه با هریک از موارد فوق توضیح لازم داده شده است.