نگرشی بر ابعاد نظری توسعه از دیدگاه اسلام

مرررر رساله حاضر سعی گردیده تابا معرفی تنها "ابعادی چند" از "مجموعه" تعالیم مثبت ، مشوق و ممکن دین اسلام جهت دستیابی به رشد همه‌جانبه و تحقق توسعه مرررر همه زمینه‌های مبتلا به جوامع بشری چون اخلاق، اقتصاد، سیاست اجتماعیات و کلا" فرهنگ سالم و پویای انسانی، عنوان شود که مرررر صورت ایجاد زمینه‌های مناسب برای اجرای رهنمودهای فوق و پرهیز از رخته و فعالیت عوامل منفی و مخرب از دیدگاه این مکتب ، امکان پیدایش و رونق توسعه مرررر جوامع اسلامی قطعا" محقق بوده، هیچگونه مانع ساختاری و کارکردی مرررر راه دستیابی بدین امر وجود ندارد.