فرهنگ اعلام نهج البلاغه (اشخاص، قبائل، اماکن)

این مجموعه در برگیرنده اعلام ((اشخاص، قبائل، اماکن)) کتاب گرانبهای نهج البلاغه می باشد که با استفاده از شروح مختلف نهج البلاغه و کتب دیگری مثل دائره المعارفها و تراجم و کتب رجالی، شرح حال اشخاص و قبائل و اماکن مختصرا بیان و آدرس خطب و یا نامه و حکمتی که درباره آنها مطرح شده است در ابتدای بحث ذکر گردیده تا افراد با مراجعه به آن خطب و رسائل و حکم بتوانند با نحوه و چگونگی ارتباط آن اعلام با حضرت علی(ع) آشنا شده و از سخنانی که درباره آنها ایراد فرموده اند، مطلع شوند بنابراین سعی شده است که به طور خلاصه بیوگرافی هریک از اعلام مطرح شود. لذا این نوشتار شامل شش فصل می شود که در فصل اول شامل چهار بخش به ترتیب بخش اول: اصحاب و یاران امام علی(ع) بخش دوم: فرماندهان و کارگزاران امام علی (ع) فصل سوم: دشمنان و مخالفان امام علی (ع) و فصل چهارم: سایر افرادی که به نحوی نام آنها در نهج البلاغه آمده است، می باشد که خود شامل چندین گفتار می شود.فصل دوم این رساله درباره قبائل و اقوامی که نام آنها در نهج البلاغه ذکر شده است، صحبت می کند، فصل سوم دربرگیرنده اماکن و جاهایی است که در نهج البلاغه ازآنها نام برده شده است. فصل چهارم از اختلاف نسخ نهج البلاغه و فصل پنجم درباره کتابنامه های نهج البلاغه صحبت می کند و در فصل ششم فهرست موضوعی این مجموعه آورده شده است. امید آن داریم که این مختصر مقال مقبول درگاه ذات احدیت قرار گرفته و برای همگان مفید و سودمند باشد.