بررسی آگاهی و نگرش زنان باردار نسبت به تعالیم بهداشتی اسلام در دوران بارداری و شیردهی در مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران سال 1378

مقدمه: بارداری و شیردهی فیضی است خدادادی که یکی از لذت بخش ترین دورانهای زندگی یک زن محسوبب میگردد. مرررر این میان آئین حیات بخش اسلام، دستورات و توصیه های ارزشمندی برای زنان باردار و شیرده به جهت داشتن نسلی سالم با تمام ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی صادر نموده است.هدف: تعیین میزان آگاهی و نگرش زنان باردار نسبت به تعالیم بهداشتی اسلام مرررر دوران بارداری . بحث: اکثریت واحدهای مورد پژوهش نسبت به تعالیم بهداشتی اسلام مرررر دوران بارداری شیردهی از آگاهی متوسط برخودار بودند و بیش از 60 درصد واحدها نگرش مثبتی نسبت به این تعالیم داشتند. بر همین اساس پیشنهاد شده است که با نشر جزوه، مجله، کتاب و همینطور اطلاع رسانی توسط رسانه های گروهی، برگزاری و بهره گیری از کلاسهای آموزش خانواده مرررر این زمینه، از این تعالیم ارزشمند جهت ارتقا سطح آگاهی زنان بهره گرفته شود.