بررسی میزان آگاهی و اعمال روشهای تنبیهی توسط دوره راهنمایی وعوارض آن در شهرستان کاشمر

هدف از این تحقیق بررسی میزان آگاهی و اعمال روشهای تنبیهی توسط معلمان هعغهعغه راهنمایی وعوارض آن در شهرستان کاشمر بود. بررسی های اولیه نشان داد که تنبیه عوارض گوناگونی را از قبیل: پرخاشگری، افسردگی، افت تحصیلی، کاهش اعتماد به نفس، گوشه گیری و انزوا را به همراه دارد. از آنجایی که جامعه معلمین مورد نظر ما از روشهای مختلف تنبیهی و عوارض آن در مناطق مختلف آموزش و پرورش شهرستان کاشمر آگاهی چندانی ندارند، براین اساس فرضیه هایی برای انجام پژوهش شکل گرفت. برای آزمون این فرضیه ها با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تصادفی از جامعه معلمان و دانش آموزان شهرستان کاشمر، یک گروه نمونه 260 نفری از معلمان و یک گروه نمونه 360 نفری از دانش آموزان انتخاب و داده های مورد از طریق پرسشنامه از آنان جمع آوری شد و با استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری مورد آزمون و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تجزیه و تحلیل اطلاعات تحقیق در دو بخش ارایه شد:1- بخش اول: توصیف جداول، در فصل چهارم و تفسیر آنها از شماره 1 تا 64 می پردازد.2- دومین بخش مربوط به محاسبه درصدها و مجذورخی بود که بر این اساس برای آزمون فرضیه ها با استفاده از فراوانی درصدی و مجذور خی یک طرفه نتایج ذیل بدست آمد. فرضیه اول: معلمان درخصوص روشهای مختلف تنبیهی از آگاهی کمی برخوردارند که با توجه به جدول 61 و مقدار مجذور خی مشاهده شده این فرضیه رد گردید.فرضیه دوم: میزان آگاهی معلمان از روشهای تنبیه بدنی، بیشتر از تنبیه غیربدنی است که این فرضیه موردتایید قرار گرفت.فرضیه سوم: آگاهی معلمان باسابقه در خصوص روشهای مختلف تنبیهی، بیشتر از سایر معلمان است. که این فرضیه مورد تایید قرار نگرفت.فرضیه چهارم: میزان تحصیلات معلمان در آگاهی آنان از روشهای مختلف تنبیهی موثر است، که این فرضیه مورد تایید قرار گرفت.فرضیه پنجم: میزان کاربرد معلمان از روشهای تنبیه بدنی بیشتر از تنبیه غیربدنی است. که با توجه به مقدار مجذورخی به دست آمده این فرضیه مورد تایید قرار گرفت. فرضیه ششم: میزان اعمال تنبیه بدنی در بین معلمان زن کمتر از معلمان مرد است، این فرضیه نیز مورد تایید قرار گرفت.فرضیات هفتم تا سیزدهم: معلمان از آثار نامطلوب تنبیه و عوارض آن نظیر پرخاشگری، افسردگی، افت تحصیلی، کاهش اعتماد به نفس، آموزش خشونت، گوشه گیری و انزوا در دانش آموزان آگاهی ندارند، که فرضیات فوق نیز تماما مورد تایید قرار گرفت.با توجه به موارد ذکر شده در این تحقیق نتایج زیر به دست آمد:1- معلمان نسبت به روشهای مختلف تنبیه آگاهی دارند.2- میزان آگاهی معلمان زن و مرد در مورد روشهای مختلف تنبیهی یکسان است. 3- سابقه تدریس تاثیری در میزان آگاهی معلمان از روشهای تنبیهی ندارد.4- میزان آگاهی معلمان دارای مدرک تحصیلی بالاتر از روشهای مختلف تنبیهی بیشتر است. 5- میزان کاربرد معلمان از روشهای تنبیه بدنی، بیشتر از تنبیه غیربدنی است. 6- معلمان از آثار نامطلوب تنبیه بدنی و غیربدنی نظیر کاهش اعتماد به نفس، افسردگی، افت تحصیلی، پرخاشگری، گوشه گیری و انزوا در دانش آموزان آگاهی ندارند.