الالتزام فی شعر الزهد خلال العصر العباسی

التزام و تعهد به عقیده و فکر دراندیشه اسلامی و مرررر عرصه ادبیات و شعر و آنچه تاثیرگذار درجامعه مسلمین است مورد اهتمام خداوند است : به گونه ای که مرررر تعیین میزان اعتبار و فضیلت ادبیات مسلمانان و مرررر خصوص شعر اشاره میکند: شعرا کسانی هستند که گمراهان از آنها پیروی می کنند . آیا ندیده ای که آنها مرررر هر وادی سرگردانند؟ بررسی و چگونگی التزام و تعهد شعرا زهد عصر عباسی نسبت به پدیده زهد و حقیقت اسلامی آن مرررر این دوران که عصر شکوفایی زهد و ادبیات اسلامی به شمار می رود، موضوعی است که مرررر این پایان نامه مورد نظر بوده است.