الالتزام فی شعر الزهد خلال العصر العباسی

التزام و تعهد به عقیده و فکر دراندیشه اسلامی و در عرصه ادبیات و شعر و آنچه تاثیرگذار درجامعه مسلمین است مورد اهتمام خداوند است : به گونه ای که در تعیین میزان اعتبار و فضیلت ادبیات مسلمانان و در خصوص شعر اشاره میکند: شعرا کسانی هستند که گمراهان از آنها پیروی می کنند . آیا ندیده ای که آنها در هر وادی سرگردانند؟ بررسی و چگونگی التزام و تعهد شعرا زهد عصر عباسی نسبت به پدیده زهد و حقیقت اسلامی آن در این دوران که عصر شکوفایی زهد و ادبیات اسلامی به شمار می رود، موضوعی است که در این پایان نامه مورد نظر بوده است.