بررسی میزان آگاهی و نگرش کادر پرستاری شاغل در بیمارستانهای آموزشی شهر سمنان نسبت به آئین نامه انطباق امور پزشکی با موازین شرع مقدس

مکتب اسلام که یک مکتب انسان ساز است و انسانیت را مرررر انسان و مرررر نتیجه مرررر جامعه توسعه می دهد قوانین و دستوراتی دارد که بر هر فرد مسلمان لازم و واجب است که آنها را انجام دهد ، تا به سعادت دست یابد . انجام احکام شرعی نه تنها یک واجب اجتناب ناپذیر دینی برای پرستار و بیمار محسوب می شود ، بلکه راهگشای سلامت و آسایش روحی - اجتماعی و مرررر نتیجه بهبود وضع جسمی بیماران بوده و بی توجهی به آن احساس عدم امنیت را بدنبال دارد . درمان پرستاری از بیماران ، از قدیمی ترین و اصیل ترین مشاغل بشری است ،بطوری که پرستاری مرررر دوران باستان ، دوران مسیحیت و مرررر اسلام مطرح بوده است و به لحاظ نگرش جامع الاطراف بدیع و بی سابقه مکتب اسلام نسبت به انسان محتوایی دیگر می یابد . به گونه ای که پرستاری از بیماران و محبت به آنان چه مرررر زمان جنگ و چه مرررر زمان صلح درصدر اسلام مورد تائید و تشویق بوده است . بی شک همه ما تصوری هر چند اجمالی از موضوع انطباق مرررر ذهن داریم ، اما اگر بخواهیم انطباق را مرررر قالب یک تعبیر قرار دهیم باید بگوییم که انطباق امور پزشکی با موازین شرع مقدس عبارتست از التزام به موازین اسلامی مرررر ارائه خدمات پزشکی یعنی تمامی افرادی که مرررر گروه پزشکی فعالیت می کنند کلیه خدماتی را که ارائه می دهند باید مرررر قلمرو و احکام شرع قرار گیرد .