بررسی تطبیقی موجبات طلاق در حقوق ایران و سایر مذاهب الهی‌غیر مسلمان(زرتشتی – کلیمی – مسیحی

مطالب مورد بحث در این رساله به صورتی تنظیم شده که نخست موارد طلاق در ح ایران و سپس در بین اقلیت‌های دینی به تفکیک در مورد زرتشتیان، کلیمیان، مسیحیان، مورد بررسی قرار گرفته است . البته در بحث از حقوق اقلیت‌های یاد شده هر قسمت با حقوق ایران مقایسه شده است نتیجتا رساله به ترتیب زیر تقسیم بندی شده است .-1 برای آگاهی از تحول تاریخی حقوق در این زمینه (هر چند به نحو اختصار) کوشیده شده تا در آغاز نگاهی کوتاه به پیشینه تاریخی داشته باشد از این رو بخش اول این رساله به بررسی تاریخچه موجبات طلاق در جوامع بشری و در ملل و ادیان الهی تخصیص داده شده است .- 2 بخش دوم رساله به بررسی موجبات طلاق در حقوق ایران اختصاص یافته است و حتی الامکان جهت بررسی همه جانبه سعی شده که کلیه آثار ارزشمند حقوقدانان در حقوق ایران مطالعه گردد و رویه عملی محاکم را در هر موردی با مراجعه به دادگاه‌های مدنی خاص مشاهده نماید . این بخش شامل سه فصل می‌باشد فصل اول آن در باره(طلاق به اراده مرد)، فصل دوم این بخش شامل بررسی موارد طلاق به درخواست زن است که علاوه بر بررسی تاریخی موجبات طلاق طی چند گفتار بیان گردید .- 3 فصل سوم این بخش به طلاق به توافق زوجین پرداخته و آن را مورد بررسی قرار داده است .-4 بخش سوم رساله به بررسی موجبات طلاق در بین اقلیتهای غیر مسلمان اختصاص یافته است این بخش خود به چهار فصل تقسیم شده که به ترتیب قدمت تاریخی ابت و در فصل اول موجبات طلاق در دین زرتشتیان ایران مورد بحث واقع شده است . - 5 فصل دوم این بخش شامل بررسی موجبات طلاق در بین کلیمیان ایران است -6 فصل سوم این بخش به بررسی موجبات طلاق در آئین مسیحیت اختصاص دارد

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*