بررسی تطبیقی موجبات طلاق در حقوق ایران و سایر مذاهب الهی‌غیر مسلمان(زرتشتی – کلیمی – مسیحی

مطالب مورد بحث مرررر این رساله به صورتی تنظیم شده که نخست موارد طلاق مرررر ح ایران و سپس مرررر بین اقلیت‌های دینی به تفکیک مرررر مورد زرتشتیان، کلیمیان، مسیحیان، مورد بررسی قرار گرفته است . البته مرررر بحث از حقوق اقلیت‌های یاد شده هر قسمت با حقوق ایران مقایسه شده است نتیجتا رساله به ترتیب زیر تقسیم بندی شده است .-1 برای آگاهی از تحول تاریخی حقوق مرررر این زمینه (هر چند به نحو اختصار) کوشیده شده تا مرررر آغاز نگاهی کوتاه به پیشینه تاریخی داشته باشد از این رو بخش اول این رساله به بررسی تاریخچه موجبات طلاق مرررر جوامع بشری و مرررر ملل و ادیان الهی تخصیص داده شده است .- 2 بخش دوم رساله به بررسی موجبات طلاق مرررر حقوق ایران اختصاص یافته است و حتی الامکان جهت بررسی همه جانبه سعی شده که کلیه آثار ارزشمند حقوقدانان مرررر حقوق ایران مطالعه گردد و رویه عملی محاکم را مرررر هر موردی با مراجعه به دادگاه‌های مدنی خاص مشاهده نماید . این بخش شامل سه فصل می‌باشد فصل اول آن مرررر باره(طلاق به اراده مرد)، فصل دوم این بخش شامل بررسی موارد طلاق به درخواست زن است که علاوه بر بررسی تاریخی موجبات طلاق طی چند گفتار بیان گردید .- 3 فصل سوم این بخش به طلاق به توافق زوجین پرداخته و آن را مورد بررسی قرار داده است .-4 بخش سوم رساله به بررسی موجبات طلاق مرررر بین اقلیتهای غیر مسلمان اختصاص یافته است این بخش خود به چهار فصل تقسیم شده که به ترتیب قدمت تاریخی ابت و مرررر فصل اول موجبات طلاق مرررر دین زرتشتیان ایران مورد بحث واقع شده است . - 5 فصل دوم این بخش شامل بررسی موجبات طلاق مرررر بین کلیمیان ایران است -6 فصل سوم این بخش به بررسی موجبات طلاق مرررر آئین مسیحیت اختصاص دارد