نقش فرزندان صحابه در تحولات اقتصادی قرن اول هجری

با ورود اسلام به جزیره العرب، ساختارهای اقتصادی و سیاسی منطقه دچار تحول و دگرگونی گردید. اوج این تحولات در زمان خلیفه دوم، همراه با فتوحات ایران و بخشی از روم بود. سرازیر شدن غنائم همراه با تقسیم نامساوی آن بین صحابه، طبقه‌ای از اشراف را در جامعه اسلامی بوجود آورد که دارای نفوذ معنوی مباشرت با پیامبر (ص) بودند. این افراد شروع به ثروت‌اندوزی نموده و فرزندانشان که وارث آن‌ها گردیدند دارای قدرت سیاسی و بالتبع قدری اقتصادی شدند. بهره‌مندی مهاجر و انصار از این قدرت اقتصادی یک‌سان نبود. قدرت اقتصادی فرزندان مهاجر به دلیل نزدیکی آن‌ها به قطب سیاسی و هم چنین روحیه بازرگانی و سودجویی حاکم بر مکه، از فرزندان انصار بیشتر بود. در نتیجه تحولات اقتصادی عمیق‌تری در جامعه بوجود آوردند. رفتار اقتصادی فرزندان صحابه، موجب تحولات رفتارهای فرهنگی و سیاسی در جامعه نیز گردید