علل نفوذپذیری فرهنگ سیاسی ایران ازغرب (در دوران انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی)

با آغاز دوران جدید تاریخ جهانی باپدیده ای جدید بنام غرب مواجه شدیم که هویت ما را در ابعاد گوناگون سیاسی، اقتصادی وفرهنگی به مبارزه طلبیده است . روایتی ازتاریخ معاصر ما می تواند سرگذشت این مبارزه ورویارویی درعرصه های گوناگون سیاسی، اقتصادی،اجتماعی ان باشد. درعرضه مسایل سیاسی ، فرهنگ سیاسی جایگاه خاصی دارد. تاثیرات غرب دراین حوزه وگرایشات سیاسی متاثر ازان می تواند در شناخت پیچیدگیهای مسایل سیاسی ایران در هعغهعغه معاصر بخصوص ازانقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی مفید باشد کاری که درحدود مقدور رساله تلاش کرده است . به انجام برساند. تحت تاثیر غرب فرهنگ سیاسی همگون ایران دردوران قاجاریه تبدیل به فرهنگی متنوع باگرایشهای سیاسی متعدد شد اهم این گرایشها اسلام سیاسی ناسیونالیسم لیبرالیسم و سوسیالیسم باطیف های متعدد ان است این گرایشها وفرهنگ سیاسی موجد انها بامستقیما ازغرب الگو برداری شدند ویادرواکنش به تاثیرات فرهنگ غرب درابعاد مختلفش پدید امدند تاثیرپذیری فرهنگ سیاسی ایران ازغرب دارای دوجنبه است یکی کاستیهای فرهنگ سیاسی داخلی که یاناشی ازانفعال فرهیختگان وحاملان فرهنگ درنوسازی ان است ویاناشی ازکاستهای خود فرهنگ است که زمینه زایش اندیشه های سیاسی جدید که گرایش های سیاسی شکل دهنه فرهنگ محصول ان هستند را ازمیان برده است . ازطرفی فرهنگ غرب نیز دارای جذابیتهای بوده است که رسوخ ارزش هیا فرهنگی آن رادرحوزه فرهنگ سیاسی ایران امکان پذیرکرده است . نظام های سیاسی کارآمد غرب وتمدن وتنعم مادی درزمره این جذابیت هااست گرایش های سیاسی وفرهنگ سیاسی ایران در دوران مورد بررسی عمدتا تحت تاثیر این عوامل بوده‌اند.