مقدمه‌ای بر مفاهیم و کاربردهای راهنمایی و مشاوره از دیدگاه اسلام

قصد آن است که ببینیم آیا در اسلام مفاهیم، اصول و فنون راهنمایی و مشاوره‌ای وجود دارد که بتوان طبق آن عمل نمود. از دیدگاه اسلام مشاور کیست ؟ و راهنمایی و مشاوره چگونه تعریف می‌شود؟ نحوه درمان بیماریهای روانی در اسلام چگونه است ؟ منظور از بیماری‌های روانی همانا انحراف فرد از موازین و ارزشهای اخلاق اسلامی است . ارزشهایی که مجموعه آن در “باید”ها و “نباید”های مطروحه در فروع دین، شکل عینی به خود می‌گیرد. برای نمونه، چون یک فرد مسلمان معتقد به نظام الهی است و خدا را حاکم و ناظر بر اعمال خود می‌بیند، و قدرت مطلق و لطف او را در همه حال بر خود مستولی می‌داند، همواره دست نیاز به سوی او دراز می‌کند. در اینصورت هرگز در مقابل شکست‌ها و ناراحتی‌ها یاس و نومیدی بخود راه نمی‌دهد، (که این خود گناهی بزرگ است) و یاس و نومیدی نیز در او راهی ندارد. اما اگر همین فرد دچار ضعف اندیشه و اعتقاد به خداوند گردد، و به غیر او توسل جوید تحقیقات راه هرگونه حزن و افسردگی را بر روی خود گشوده است ، و از اینروست که از عقیده و ارزشهای اخلاقی خود دور شده و مبتلا به بیماری و اختلالات گوناگون می‌شود. تاکید ما در درمان مبتنی بر راهنمائی و مشاوره اسلامی است و آن عبارت است از رابطه‌ای رویاروی بین فرد متخصص (مشاور) که خود قبلا به ارزشهای اخلاقی مومن بوده و در مقابل یک فرد دردمند (مراجع) که ارزشهای اخلاقی وی دچار نقصان و انحراف شده و نیازمند کمک است ، صورت می‌گیرد.