بررسی روند شکل‌گیری جریانات اسلامگرایانه در جمهوری ترکیه

امروزه اسلام در صحنه اجتماعی و سیاسی کشورهای مسلمان نقش بارزی یافته و روز به روز به اقتدار و تاثیرگذاری آن افزوده می‌گردد. به طوری که در ترکیه به عنوان سکولارترین کشور اسلامی حزب اسلامگرایی همچون رفاه بیشترین آراء را بدست می‌آورد. همین مسئله به جذابیت بررسی اسلامگرایی در ترکیه می‌افزاید. شکست پروژه غربگرایی آتاتورک در تاثیرگذاری بر کل آحاد جامعه ترکیه زمینه را بر رشد اسلامگرایی در دهه‌های بعدی فراهم می‌آورد. تکوین سیستم چندحزبی در ترکیه و تثبیت دموکراسی به دنبال سیستم بازار آزاد زمینه را برای تشکیل حزب توسط اسلامگراها مهیا می‌سازد. نیروهای اسلامگرا که سالها تحت فشار و سرکوب نیروهای لائیک قرار داشتند از آزادی بدست آمده به شدت استقبال نمودند. فعالیت اسلامگراها در سیستم پلورالیستی موجود و رهبری حرکت توسط روشنفکران اسلامی با تحصیلات غربی که با ارزشهای دموکراتیک غرب مانوس می‌باشند، حرکتهای اسلامی را محافظه‌کار و میانه‌رو گردانده است . نفوذ عمیق لائیسم در اکثریت طبقه متوسط شهری ترکیه و پذیرش هنجارهای سیستم پلورالیستی، نقش مطبوعات و رسانه‌ها در طرفداری از نظام لائیک موجود از موانع رشد رادیکالیسم اسلامی در ترکیه می‌باشد و عدم همگونی در بین حرکتهای اسلامی و فقدان رهبری جامع از عوامل بازدارنده در رشد حرکتهای اسلامگرایانه محسوب می‌گردد. در کل هر چند حکومت ترکیه در آینده نزدیک اسلامی نخواهد گردید ولی بدون شک نقش اسلام در صحنه اجتماعی و سیاسی ترکیه شدیدا افزایش خواهد یافت . لازم به ذکر است که روش تحقیق در پایان‌نامه حاضر، تحقیق کتابخانه‌ای بوده و از منابع مختلفی چون کتب و مجلات و جراید خارجی و داخلی استفاده شده است .