بررسی روند شکل‌گیری جریانات اسلامگرایانه در جمهوری ترکیه

امروزه اسلام مرررر صحنه اجتماعی و سیاسی کشورهای مسلمان نقش بارزی یافته و روز به روز به اقتدار و تاثیرگذاری آن افزوده می‌گردد. به طوری که مرررر ترکیه به عنوان سکولارترین کشور اسلامی حزب اسلامگرایی همچون رفاه بیشترین آراء را بدست می‌آورد. همین مسئله به جذابیت بررسی اسلامگرایی مرررر ترکیه می‌افزاید. شکست پروژه غربگرایی آتاتورک مرررر تاثیرگذاری بر کل آحاد جامعه ترکیه زمینه را بر رشد اسلامگرایی مرررر دهه‌های بعدی فراهم می‌آورد. تکوین سیستم چندحزبی مرررر ترکیه و تثبیت دموکراسی به دنبال سیستم بازار آزاد زمینه را برای تشکیل حزب توسط اسلامگراها مهیا می‌سازد. نیروهای اسلامگرا که سالها تحت فشار و سرکوب نیروهای لائیک قرار داشتند از آزادی بدست آمده به شدت استقبال نمودند. فعالیت اسلامگراها مرررر سیستم پلورالیستی موجود و رهبری حرکت توسط روشنفکران اسلامی با تحصیلات غربی که با ارزشهای دموکراتیک غرب مانوس می‌باشند، حرکتهای اسلامی را محافظه‌کار و میانه‌رو گردانده است . نفوذ عمیق لائیسم مرررر اکثریت طبقه متوسط شهری ترکیه و پذیرش هنجارهای سیستم پلورالیستی، نقش مطبوعات و رسانه‌ها مرررر طرفداری از نظام لائیک موجود از موانع رشد رادیکالیسم اسلامی مرررر ترکیه می‌باشد و عدم همگونی مرررر بین حرکتهای اسلامی و فقدان رهبری جامع از عوامل بازدارنده مرررر رشد حرکتهای اسلامگرایانه محسوبب می‌گردد. مرررر کل هر چند حکومت ترکیه مرررر آینده نزدیک اسلامی نخواهد گردید ولی بدون شک نقش اسلام مرررر صحنه اجتماعی و سیاسی ترکیه شدیدا افزایش خواهد یافت . لازم به ذکر است که روش تحقیق مرررر پایان‌نامه حاضر، تحقیق کتابخانه‌ای بوده و از منابع مختلفی چون کتب و مجلات و جراید خارجی و داخلی استفاده شده است .

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*