جایگاه مردم در اندیشهء سیاسی اسلام (از دیدگاه تشیع)

آنچه در این تحقیق مراد و هدف است و در واقع فرضیهء آن را تشکیل می‌دهد این است که: ((مردم در اندیشهء سیاسی اسلام (از نگاه تشیع) از نقش و جایگاهی بس عظیم برخوردارند و به رای و رضایت و نظر عمومی توجه فراوان شده و در رابطهء تنگاتنگ مشروعیت و مقبولیت حکومت ، دارای نقش اساسی می‌باشند.)) مطالب این پایان‌نامه اثبات فرضیه مورد نظر در قالب پنج فصل بیان می‌گردد. در فصل اول کلیاتی چون مراد از مردم، تفاوت ملت و مردم، مفهوم سیاست ، اندیشهء سیاسی و اندیشهء سیاسی اسلامی مطرح می شودد. با توجه به اینکه در اندیشهء سیاسی اسلام، مشروعیت و مقبولیت پایهء قوام و مایهء دوام نظام سیاسی و دو شرط اصلی بقای حکومت است ، لذا مطالب فصل دوم به بررسی نقش مردم در امر مشروعیت و مقبولیت اختصاص می‌یابد که ابتدا اهمیت و جایگاه مردم در مشروعیت معصومین (علیهم‌السلام) بیان می شودد و سپس به نقش مردم در مسئله مشروعیت ولی فقیه پرداخته می شودد. در فصل سوم از ارزش و اهمیت و جایگاه مردم در اندیشه و تفکر سیاسی از نگاه قرآن کریم سخن به میان می‌آید که شامل مباحثی چون ارزش و کرامت مردم، حقوق عمومی مردم و مشارکت سیاسی مردم در قالب بیعت -شورا و مشورت -امر به معروف و نهی از منکر و نصیحت و انتقاد می‌باشد. در فصل چهارم، اهمیت و جایگاه مردم در اندیشهء سیاسی نظام امامت (خاصه) در دو بخش مطرح می شودد که در بخش اول به جایگاه مردم در اندیشه سیاسی و نظام حکومتی پیامبر (ص) اشاره می شودد و در بخش دوم به اهمیت و جایگاه مردم در اندیشهء سیاسی علی (ع) پرداخته می شودد که مباحثی چون اهمیت مردم در قبول و پذیرش حکومت علی (ع)، حقوق متقابل حاکم و مردم در اندیشهء سیاسی علی (ع) و اهمیت و ارزش مردم در تاکیدات و سفارشات علی (ع) به زمامداران را دربر می‌گیرد. بررسی جایگاه مردم در اندیشهء سیاسی و نظام ولایت فقیه نیز عنوان فصل پایانی، یعنی فصل پنجم است که مطالب آن در دو بخش بیان می شودد. در بخش اول از اهمیت و جایگاه مردم در اندیشهء سیاسی فقهاء قرن اخیر سخن به میان می‌آید و در بخش دوم نیز به اهمیت و ارزش مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخته می شودد.