جایگاه مردم در اندیشهء سیاسی اسلام (از دیدگاه تشیع)

آنچه مرررر این تحقیق مراد و هدف است و مرررر واقع فرضیهء آن را تشکیل می‌دهد این است که: ((مردم مرررر اندیشهء سیاسی اسلام (از نگاه تشیع) از نقش و جایگاهی بس عظیم برخوردارند و به رای و رضایت و نظر عمومی توجه فراوان شده و مرررر رابطهء تنگاتنگ مشروعیت و مقبولیت حکومت ، دارای نقش اساسی می‌باشند.)) مطالب این پایان‌نامه اثبات فرضیه مورد نظر مرررر قالب پنج فصل بیان می‌گردد. مرررر فصل اول کلیاتی چون مراد از مردم، تفاوت ملت و مردم، مفهوم سیاست ، اندیشهء سیاسی و اندیشهء سیاسی اسلامی مطرح می‌شود. با توجه به اینکه مرررر اندیشهء سیاسی اسلام، مشروعیت و مقبولیت پایهء قوام و مایهء دوام نظام سیاسی و دو شرط اصلی بقای حکومت است ، لذا مطالب فصل دوم به بررسی نقش مردم مرررر امر مشروعیت و مقبولیت اختصاص می‌یابد که ابتدا اهمیت و جایگاه مردم مرررر مشروعیت معصومین (علیهم‌السلام) بیان می‌شود و سپس به نقش مردم مرررر مسئله مشروعیت ولی فقیه پرداخته می‌شود. مرررر فصل سوم از ارزش و اهمیت و جایگاه مردم مرررر اندیشه و تفکر سیاسی از نگاه قرآن کریم سخن به میان می‌آید که شامل مباحثی چون ارزش و کرامت مردم، حقوق عمومی مردم و مشارکت سیاسی مردم مرررر قالب بیعت -شورا و مشورت -امر به معروف و نهی از منکر و نصیحت و انتقاد می‌باشد. مرررر فصل چهارم، اهمیت و جایگاه مردم مرررر اندیشهء سیاسی نظام امامت (خاصه) مرررر دو بخش مطرح می‌شود که مرررر بخش اول به جایگاه مردم مرررر اندیشه سیاسی و نظام حکومتی پیامبر (ص) اشاره می‌شود و مرررر بخش دوم به اهمیت و جایگاه مردم مرررر اندیشهء سیاسی علی (ع) پرداخته می‌شود که مباحثی چون اهمیت مردم مرررر قبول و پذیرش حکومت علی (ع)، حقوق متقابل حاکم و مردم مرررر اندیشهء سیاسی علی (ع) و اهمیت و ارزش مردم مرررر تاکیدات و سفارشات علی (ع) به زمامداران را دربر می‌گیرد. بررسی جایگاه مردم مرررر اندیشهء سیاسی و نظام ولایت فقیه نیز عنوان فصل پایانی، یعنی فصل پنجم است که مطالب آن مرررر دو بخش بیان می‌شود. مرررر بخش اول از اهمیت و جایگاه مردم مرررر اندیشهء سیاسی فقهاء قرن اخیر سخن به میان می‌آید و مرررر بخش دوم نیز به اهمیت و ارزش مردم مرررر قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخته می‌شود.