مبانی معرفتی سکولاریسم و دیدگاه اسلام

این نوشتار مرررر پنج بخش و یک خاتمه تدوین شده است. مرررر بخش اول به مبادی تصوری پرداخته شده و واژه سکولاریسم ، سکولاریزیشن و برابر نهاده های آن مرررر فارسی و عربی و معانی دین از منظرهای متعدد مورد بحث قرار گرفته است. مرررر بخش دوم، بحث انسان گرایی که مرررر حقیقت ستون فقرات تمدن مغرب زمین و بالطبع زیرساخت سکولاریسم هم هست، مورد بررسی قرار گرفته و مرررر واقع ایدئولوژی اومانیستی ، تجزیه و تحلیل شده و مرررر قسمت دوم این بخش، انسان، جایگاه و هدف خلقت او از منظر اسلام، به طور مختصر مورد بررسی قرار گرفته است. مرررر بخش سوم، به یکی دیگر از مبانی معرفتی سکولاریسم، که علم است، پرداخته شده، یادآوری گردیده است که علم مرررر غرب، علی الاصول با تحویل گرایی به روش فیزیک و شان پوزیتویستیک به خود گرفتن، خود را از دین و مابعدالطبیعه بی نیاز می بیند. پایه گذاران مشرب تجربی پوزیتویستیک مدعی هستند هر چه علی الاصول قابل اثبات نباشد، علم نیست و این مرررر حالی است که علم بدون فلسفه، بی پایه و اساس است و خطر آن کمتر از نفع آن نیست. مرررر آخر به علم مورد نظر اسلام اشاره شده و ویژگیهای علم اسلامی و اقسام آن از دیدگاه اسلام بیان گردیده است مرررر پایان نیز نتیجه این شد که علم و دین مکمل یکدیگر هستند که انسان با هر دو به سعادت می رسد. مرررر بخش چهارم به مبحث عقلانیت پرداخته شده و برخی از مظاهر عقلانیت، مانند عقلانیت سیاسی و عقلانیت سرمایه داری تا حدی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .مرررر بخش پنجم به قلمرو دین پرداخته شده و دو دیدگاه حداقلی و حداکثری مورد بحث قرار گرفته است.