مبانی معرفتی سکولاریسم و دیدگاه اسلام

این نوشتار در پنج بخش و یک خاتمه تدوین شده است. در بخش اول به مبادی تصوری پرداخته شده و واژه سکولاریسم ، سکولاریزیشن و برابر نهاده های آن در فارسی و عربی و معانی دین از منظرهای متعدد مورد بحث قرار گرفته است. در بخش دوم، بحث انسان گرایی که در حقیقت ستون فقرات تمدن مغرب زمین و بالطبع زیرساخت سکولاریسم هم هست، مورد بررسی قرار گرفته و در واقع ایدئولوژی اومانیستی ، تجزیه و تحلیل شده و در قسمت دوم این بخش، انسان، جایگاه و هدف خلقت او از منظر اسلام، به طور مختصر مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش سوم، به یکی دیگر از مبانی معرفتی سکولاریسم، که علم است، پرداخته شده، یادآوری گردیده است که علم در غرب، علی الاصول با تحویل گرایی به روش فیزیک و شان پوزیتویستیک به خود گرفتن، خود را از دین و مابعدالطبیعه بی نیاز می بیند. پایه گذاران مشرب تجربی پوزیتویستیک مدعی هستند هر چه علی الاصول قابل اثبات نباشد، علم نیست و این در حالی است که علم بدون فلسفه، بی پایه و اساس است و خطر آن کمتر از نفع آن نیست. در آخر به علم مورد نظر اسلام اشاره شده و ویژگیهای علم اسلامی و اقسام آن از دیدگاه اسلام بیان گردیده است در پایان نیز نتیجه این شد که علم و دین مکمل یکدیگر هستند که انسان با هر دو به سعادت می رسد. در بخش چهارم به مبحث عقلانیت پرداخته شده و برخی از مظاهر عقلانیت، مانند عقلانیت سیاسی و عقلانیت سرمایه داری تا حدی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .در بخش پنجم به قلمرو دین پرداخته شده و دو دیدگاه حداقلی و حداکثری مورد بحث قرار گرفته است.