بررسی مصادیق حقوق اجتماعی درا سلام و اسناد بین المللی

حقوق اجتماعی یکی از حقوقی است که امروزه در دنیای شرق و غرب بدان پرداخته می شود و از اهمیت بسیاریبرخورد دار است .دانشمندان شرق و غرب هر کدام برای این مصادیقی را بر شمرده و آن را به گونه ای توصیفنموده اند . در این میان اسلام نیز از این حق غافل نمانده است و برای احقاق حقوق افراد حقوق اجتماعی را برشمرده است و بدان تاکید کرده است و به این مهم دست یافته است جامعه مدنی برای رشد و سعادت خود بهحقوق اجتماعی محتاج است و تشکیل جامعه مدنی مستلزم رعایت حقوق اجتماعی است .قوانین بین المللی نیزبرای احقاق این حقوق تلاش نموده اند و قوانینی را وضع نمودند تا تمام نیازهای یک جامعه تامین گردد و حقوقاساسی انسان ها تضییع نگردد و انسان در پرتو رعایت این قوانین و قواعد به آرمان های خود دست یابد