جریان‌شناسی انحراف در تاریخ صدر اسلام

تا کنون تاریخ صدر اسلام با همه اهمیت آن جز به اجمال از جانب پژوهشگران مسلمان خصوصا” پژوهشگران مسلمان ایرانی مورد مطالعه و بررسی دقیق و موشکافانه قرار نگرفته است . این تحقیق به عنوان کار مقدماتی برای نیل به هدف مذکور انجام گرفته است . در بسیاری از کتاب‌های قدیم و جدید از پیشینه خاندانی و نیز تاریخ دولت اموی به گونه وصفی سخن رفته است اما چنان که شایسته و بایسته است به این مهم پرداخته نشده است و هنوز به روشنی نشان داده نشده که چگونه امویان به عنوان سرسخت‌ترین دشمنان اسلام و رسول خدا (ص ) از آغاز بعثت تا سال هشتم هجرت توانستند در کمتر از یک ربع قرن پس از رحلت پیامبر (ص ) بر مسند قدرت و مقدرات جامعه اسلامی برآیند و جریان اصلاحی و تفکر ناب اسلامی شیعه را از صحنه قدرت خارج سازند. در این نوشتار با کمک اسناد و مدارک تاریخی، ماهیت فکری، اعتقادی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی یکی از مهم‌ترین جریان‌های انحرافی تاریخ صدر اسلام یعنی گروه “طلقاء” و نیز شیوه‌های رخنه آنان در متن جامعه و تاریخ اسلامی در چهار بخش و هر بخش در پنج فصل نشان داده شده است . عناوین بخش‌ها عبارتند از: -1 ماهیت و روش‌های برخورد فکری -اعتقادی-2 ماهیت و روش‌های برخورد سیاسی-3 ماهیت و روش‌های برخورد اجتماعی-4 ماهیت و روش‌های برخورد اقتصادی