طراحی مرکز فرهنگی گفتگوی ادیان ابراهیمی

در حال حاضر تلاش هایی د سراسر جهان برای رسیدن به یک تفاهم و ر نهایت صلح فراگیر، صورت می گیرد که می توان به عنوان نمونه به همایش گفتگوی بین ادیان، گفتگوی بین تمدن ها و … اشاره کرد. که هر ساله در کشورهای مختلف جهان زیر نظر سازمان ملل متحد صورت می گیرد. موضوع این پروژه امکان ایجاد فضایی جهت تفاهم معنوی و فرهنگی در جهان و زیر سایه دین برای حرکت به سمت صلح، آرامش و امنیت جهانی است. در این مرکز ادیان الهی و بویژه ادیان ابراهیمی به بیان اعتقادات خود در مورد مسائل مذهب، فرهنگ، هنر و غیره پرداخته و حتی به مطالعه و بررسی افکار یکدیگر در مورد مسائل مختلف دین می پردازد. در حقیقت این مرکز نمادین فضایی است که برای برگزاری همایش ها در جهت مبادله فرهنگ ها، هنرهای قدسی ادیان، آشنایی فلاسفه و اندیشمندان ادیان ابراهیمی با هم و در نظر کم کردن نهایت کم کردن فاصله ای که در قرن ها بین ادیان توسط سیاست بوجود آمده و همه جهانیان خواستار برداشتن این فاصله ها هستند. برای نیل به این مقصود ابتدا به مباحث نظری هر یک از ادیان و ریشه های آن در معماری دینی پرداخته شده تا در این بین اشتراک و تفاوت ها و روند شکل گیری این روند مشخص گردد و بر اساس آن واژه های طراحی در این مجموعه یافت گردد. سایت مجموعه نیز در شهر اورشلیم و در کنار شهر قدیم داود انتخاب شده تا از نظر همه ادیان توحیدی مورد توجه واقع گردد.