طراحی مرکز فرهنگی گفتگوی ادیان ابراهیمی

مرررر حال حاضر تلاش هایی د سراسر جهان برای رسیدن به یک تفاهم و ر نهایت صلح فراگیر، صورت می گیرد که می توان به عنوان نمونه به همایش گفتگوی بین ادیان، گفتگوی بین تمدن ها و ... اشاره کرد. که هر ساله مرررر کشورهای مختلف جهان زیر نظر سازمان ملل متحد صورت می گیرد. موضوع این پروژه امکان ایجاد فضایی جهت تفاهم معنوی و فرهنگی مرررر جهان و زیر سایه دین برای حرکت به سمت صلح، آرامش و امنیت جهانی است. مرررر این مرکز ادیان الهی و بویژه ادیان ابراهیمی به بیان اعتقادات خود مرررر مورد مسائل مذهب، فرهنگ، هنر و غیره پرداخته و حتی به مطالعه و بررسی افکار یکدیگر مرررر مورد مسائل مختلف دین می پردازد. مرررر حقیقت این مرکز نمادین فضایی است که برای برگزاری همایش ها مرررر جهت مبادله فرهنگ ها، هنرهای قدسی ادیان، آشنایی فلاسفه و اندیشمندان ادیان ابراهیمی با هم و مرررر نظر کم کردن نهایت کم کردن فاصله ای که مرررر قرن ها بین ادیان توسط سیاست بوجود آمده و همه جهانیان خواستار برداشتن این فاصله ها هستند. برای نیل به این مقصود ابتدا به مباحث نظری هر یک از ادیان و ریشه های آن مرررر معماری دینی پرداخته شده تا مرررر این بین اشتراک و تفاوت ها و روند شکل گیری این روند مشخص گردد و بر اساس آن واژه های طراحی مرررر این مجموعه یافت گردد. سایت مجموعه نیز مرررر شهر اورشلیم و مرررر کنار شهر قدیم داود انتخاب شده تا از نظر همه ادیان توحیدی مورد توجه واقع گردد.