بررسی جایگاه عقل در نظام تربیتی اسلام

هدفهای کلی این پژوهش به شرح زیر می‌باشد: الف : اهداف کلی: -1 بررسی جایگاه عقل در نظام تربیتی اسلام. -2 ارائه راهبردهایئی به برنامه‌ریزان درسی و متصدیان تعلیم و تربیت در خصوص چگونگی بهره‌گیری از عقل به عنوان محور تعلیم و تربیت . ب : اهداف جزئی: معمولات دسته‌گیری از هدفها در پژوهشا مطرح است که در مقایسه با دسته اول جزئی‌تر و مشخص‌تر هستند که البته آبشخور اصلی آنها نیز ماهیت موضوع تحقیق است . هدفهای جزئی این پژوهش به شرح زیر می‌باشد: -1 بررسی اهمیت عقل در قرآن و روایات . -2 بررسی آثار بکارگیری عقل در ابعاد مختلف شخصیت (عقلانی – اجتماعی – عاطفی – اخلاقی). -3 بررسی روشهای عقلانی و تعلیم و تربیت . -4 بررسی ارتباط میان عقل و دین. -5 بررسی توصیه‌های پیشوایان دینی در زمینه چگونگی پرورش قوای عقلانی. -6 بررسی رابطه عقل و ارزشها در نظام تربیتی اسلام. -7 بررسی ارتباط عقل و احکام اسلامی. -8 بررسی عوامل بازدارنده تعقل از نظر اسلام.