نظریه شورا در اندیشه سیاسی معاصر شیعه

پژوهش حاضر کوششی است مرررر بررسی جایگاه شورا مرررر نظام سیاسی اسلامی از دیدگاه اندیشمندان معاصر شیعه شورایی بودن ساختار نظام سیاسی معاصر شیعه از دیدگاه برخی از اندیشمندان سیاسی شیعه فرضیه اصلی این پژوهش است که برای آزمون این فرضیه پایان نامه را مرررر یک مقدمه و سه فصل تنظیم نموده ایم. مرررر فصل اول به بررسی مفاهیم و دیدگاه اندیشمندان اهل سنت درباره شورا پرداخته ایم که نشان می دهد اساسا متفکران اهل سنت مرررر جریان اصلاح طلبی دینی مرررر ارتباط با انحطاط مسلمین معتقد هستند علت انحطاط جامعه اسلامی فراموشی اصل قرآنی شورا است. مرررر فصل دوم مرررر راستای یکی از شاخصه های نظام سیاسی شورایی به طرح دیدگاه های برخی از اندیشمندان شیعه پرداختیم. مباحث این فصل روشن ساخت که از دیدگاه آنان نتایج شورا الزامی است. مرررر فصل سوم به بررسی دیدگاه های اندیشمندان شیعه مرررر باره ساختار نظام سیاسی پرداخته و به اثبات شاخص دوم نظام سیاسی شورایی بود که نشان داد مرررر ه نظریه: مشروطه اسلامی، جمهوری اسلامی و ولایت امت این شاخصه ها یافت می شود.