نظریه شورا در اندیشه سیاسی معاصر شیعه

پژوهش حاضر کوششی است در بررسی جایگاه شورا در نظام سیاسی اسلامی از دیدگاه اندیشمندان معاصر شیعه شورایی بودن ساختار نظام سیاسی معاصر شیعه از دیدگاه برخی از اندیشمندان سیاسی شیعه فرضیه اصلی این پژوهش است که برای آزمون این فرضیه پایان نامه را در یک مقدمه و سه فصل تنظیم نموده ایم. در فصل اول به بررسی مفاهیم و دیدگاه اندیشمندان اهل سنت درباره شورا پرداخته ایم که نشان می دهد اساسا متفکران اهل سنت در جریان اصلاح طلبی دینی در ارتباط با انحطاط مسلمین معتقد هستند علت انحطاط جامعه اسلامی فراموشی اصل قرآنی شورا است. در فصل دوم در راستای یکی از شاخصه های نظام سیاسی شورایی به طرح دیدگاه های برخی از اندیشمندان شیعه پرداختیم. مباحث این فصل روشن ساخت که از دیدگاه آنان نتایج شورا الزامی است. در فصل سوم به بررسی دیدگاه های اندیشمندان شیعه در باره ساختار نظام سیاسی پرداخته و به اثبات شاخص دوم نظام سیاسی شورایی بود که نشان داد در ه نظریه: مشروطه اسلامی، جمهوری اسلامی و ولایت امت این شاخصه ها یافت می شود.