بررسی نگرش بیماران و کادر پزشکی نسبت به انطباق امور پزشکی با موازین شرع مقدس اسلام

برای بررسی میزان اقبال رعایت موازین شرعی و انطباق آن با امور پزشکی مطالعه ای توصیفی در شهر کاشان انجام شد. از 1000 نفر بیمار و کادر پزشکی بامیانگین سنی 37.2 بیماران و 25.6 کادر پزشکی پرسش شده و نتیجه نهایی به این شکل انعکاس یافت: کادر پزشکی معاینه کننده توسط 60%بیماران و 62% کادر محرم تلقی شدند، معاینه زن توسط مرد در شرایط غیر اضطراری موافقت 43.2% بیماران و 53.2% کادر را در پی داشته است، با معاینه مرد توسط زن 44.2%بیماران و 54.5% کادر موافق بوده اند، تست پزشکی زن در شرایط عادی توسط مرد مورد موافقت 52.1%بیماران و 52% کادر و تست پزشکی مرد توسط زن مورد موافقت 53.8%بیماران و 55% کادر پزشکی بوده است. کمترین موافقت درخصوص پانسمان دستگاه تناسلی زن 0% بیماران و 1.3%کادر پزشکی اعلام گردیده است.