نسبت عدالت با آزادی در اندیشه سیاسی امام خمینی(س)

مرررر پژوهش "نسبت عدالت با آزادی مرررر اندیشه سیاسی امام خمینی(س)" تلاش بر این است تا دو مفهومِ مهم اندیشه سیاسی یعنی عدالت و آزادی را مرررر اندیشه های سیاسی امام خمینی(س) به مورد بررسی قرار دهیم. جدال بر سر ضرورت و اولویت یکی از دو مفهوم عدالت و آزادی از جمله مباحثی است که ریشه ای طولانی مرررر تاریخ اندیشه سیاسی دارد. اهمیت نسبت آزادی و عدالت بدان جهت است که مرررر بُعد نظری ترکیب و سازش عدالت با آزادی با توجه به ریشه ها و بنیان های شکل گیری، امری است بسیار دشوار. از نقطه نظر علمی نیز اهمیت موضوع قابل انکار نیست. مشخص ساختن نسبت آزادی و عدالت مرررر اندیشه سیاسی امام خمینی(س) نشان دهنده خط مشی انقلاب اسلامی اززمان شکلگیری می باشد. بنابراین مشخص ساختن این نسبت سیاستگذاری مرررر سطح خُرد و کلان را باتوجه به اهداف انقلاب اسلامی هموار می سازد . دراین پژوهش به دو بُعد مهم اندیشه سیاسی امام خمینی(س) پرداخته می شود که مرررر واقع ارتباط مستقیم با حوزه مطالعات امام و انقلاب دارد. مرررر واقع مرررر این پژوهش به اندیشه سیاسی امام به طور عام و به دو مفهوم عدالت و آزادی و نسبت آنها مرررر اندیشه سیاسی امام خمینی(س) به طور خاص پرداخته می شود.همچنین جهت تجزیه و تحلیل اندیشه سیاسی امام خمینی(س) سعی شده از چارچوب نظری شبیه مدل مورد استفاده"جان راولز" با تلفیق با مدل مورد استفاده "توماس اسپرینگر" استفاده کنیم.