سیرجنگ و تحول تسلیحاتی در قرون نخستین اسلامی

در کنار سیر تاریخی پیچیده تر شدن جنگ و منازعه، ابزار و تسلیحات جنگ نیز از منطق تحول و پیشرفت فناورانه دوره خود تبعیت نموده اند. در این نوشتار سعی بر آنست تا سیر جنگ و توسعه و تحول آن را در میان مسامانانن از بستر جنگهای ساده به جنگهای پیچیده و توسعه یافته، از صحرا به جنگهای شهری و محاصره ای و سپس جنگهای دریایی، بررسی و تاثیر آن را در تکامل ابزار و تسلیحات دنبال کنیم . این سیر تکاملی را در چند سده از جمله عصر پیامبر( ص) جنگهای صحرایی و ابتدایی، عصر خلفای راشدین و دورانهای اموی و عباسی یعنی عصر جنگهای دریایی و پیچیده پی گیریم و نشان دهیم که در این سه هعغهعغه جنگها با تغییر و تحول در نوع تسلیحات تخصصی و پیچیده تر شده است.