بررسی دانش و عملکرد پرستاران در مراقبت از بیماران بر اساس موازین شرعی

انجام احکام شرعی نه تنها بعنوان یک واجب اجتناب‌ناپذیر دینی برای پرستار و بیمار محسوب می‌شود بلکه راهگشای سلامت و آسایش اغلب بیماران بوده و کم توجهی به آن احساس عدم امنیت را به دنبال دارد. در زمینهء مراقبت از بیماران 66/7 درصد افراد دارای آگاهی خوب و 31/9 درصد آگاهی متوسطی داشتند. از نظر عملکرد در زمینه ارتباط با بیمار 55/3 درصد افراد دارای عملکرد خوب و 44/7 درصد آنان از عملکرد متوسطی برخوردار بودند. از نظر عملکرد در زمینه مراقبت از بیمار صدردصد افراد دارای عملکرد ضعیفی بودند. لذا نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که شرایط لازم توسط مسئولین امر باید فراهم شود تا دانش متوسط وعملکرد ضعیف پرستاران را با برنامه‌های مدون تغییر داده و مشکلات مربوط به موانع اجرای موازین شرعی را مرتفع سازد.