بررسی آماری کتابها و رسائل نوشته شده در رشته‌های مختلف علمی و هنری در خراسان در طی قرون

هدف طرح: بررسی تحول و تطور تمدن اسلامی مرررر بعد علمی مرررر خراسان مرررر طی قرون میانه است نیل به این هدف شناخت ما از هویت اصیل ملی خویش و نقش ساکنین این بخش از جهان اسلام را مرررر پیدایش این تمدن افزایش می‌دهد افزایش شناخت و پیدایش عرق و علاقه به نوبه خود موجب می شودد نسلهای امروز نیز درصدد اثبات شایستگی خود مرررر به ارث بردن این تمدن و فرهنگ آن و باروری آن برآیند. خلاصه طرح: علم و هنر ذاتا حاصل تقابل ذهن انسان با طبیعت و ماوراءطبیعت هستند اما هنگامیکه انسان پذیرای جهان‌بینی و ایدئولوژی نوین(مذهبی) می شودد کاوشهای علمی و آفرینشهای هنری او اگر تماما به‌انگیزش آن مذهب نباشد حداقل رنگ و بوی آن را به خود جذب می‌کند. مرررر این طرح قصد بر این است که با بررسی آماری کتب نوشته مرررر هر رشته مرررر خراسان مرررر طول قرون میانه تحولات علمی‌ئی را که پس از استقرار اسلام مرررر ایران پدید آمد مرررر خراسان تعیین نمائیم. نتایج طرح: پاسخگوی نیازهای علمی و آموزشی بازشناسی هویت اسلامی ایرانی خویشتن مرررر بعد علمی و معرفی فرهنگ غنی اسلامی و موسسات (دولتی و غیردولتی) که می‌توانند از نتایج طرح استفاده کنند وزارت ارشاد، تبلیغات اسلامی.