بررسی کیفر شناختی مجازات شلاق در حقوق کیفری ایران

مرررر فصل نخست ، مفاهیمی از قبیل حقوق کیفری ، مجازات ، کیفر شناسی و سرانجام مفهوم مجازات شلاق از نظرگاه لغوی ، حقوقی و کیفر شناسی مورد بررسی قرار می گیرد . به همین نحو، تلاش شده است تا مبانی فلسفه تشریع مجازات شلاق از دیدگاه عام حقوق جزا و دیدگاه خاص حقوق کیفری اسلام تشریح گردد. مرررر فصل دوم نیز بنا بر ضرروت ، تاریخچه اجرای شلاق را به ترتیب مرررر جهان و ایران بررسی نموده ایم . این مرررر دو فصل جداگانه تحت عناوین : پیش بینی شلاق به عنوان کیفری حدی ( فصل اول ) و پیش بینی شلاق به عنوان کیفر تعریزی ( فصل دوم ) مطرح می گردد که درصدد است به بررسی جایگاه و کیفیت اجرای این مجازات مرررر سیستم کیفری و رویه قضایی ایران بپردازد. هدف از این اقدام آن‌است که ضمن بررسی مصادیق قانونی مجازات شلاق ، مبانی و ریشه‌های فقهی تشریع این کیفر نیز مورد مطالعه قرار گیرد . بخش سوم ( ارزیابی کیفر شناختی شلاق ) : برای دستیابی به این هدف سعی شده است تا منابع موجود مرررر حوزه های متفاوتی ( اما مرتبط) از جمله جامعه شناسی ، روان شناسی ، جرم شناسی ، و کیفر شناسی از نظر دور نماند و افزون بر آن مباحث مورد نظر تا جایی که امکان دارد بر منابع معتبر مرررر قلمروهای مطالعاتی مرتبط با بحث مبتنی شود . مرررر فصل دوم نیز جایگاه کیفر شناختی این مجازات را مرررر حقوق کیفری ایران بررسی خواهیم نمود . مرررر این بین ، مباحثی از قبیل تبیین منابع مدون ملی و فرا ملی کیفر شناسی مرررر ایران ، تعارض شلاق با اسناد حقوق بشر، توجه چرایی شلاق بر مبنای تئوری‌های رایج حقوق بشری ، ادله مشروعیت یا عدم مشروعیت اجرای علنی این مجازات مرررر حدود و تعزیرات به همراه نقد و بررسی کیفر شناختی این موضوع ، مطرح خواهد شد .