آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان در ایران بعد از اسلام و نظام مکتبخانه از آغاز تا انقلاب اسلامی

این طرح از پاگیری نظام آموزش کودکان در جهان اسلام آغاز شده و دلائل تاریخی و اجتماعی رشد آن در ایران شناخت و عنوان می گردد و روشن بودن نهادی شدنش در یک نظام مشخص اسلامی مورد بررسی قرار می گیرد و این نظام ( نظام مکتبخانه ) با آنکه کمابیش یکنواخت است لکن در دوره های تاریخی و در مناطق گوناگون وگروههای اجتماعی خاص متفاوت بوده اما حیات فرهنگی آن تا نیمه های دوره های سلطنت قاجار تداوم پیدا کرده است در این عصر با برخورد با آموزش و پرورش جدید دگرگونیهایی در آن پیدا گردید و در عصر پهلوی به سختی تحولات خود را به دوره های انقلاب رسانده است .