شیوه رسم هندسی در معماری ایران دوران اسلامی

هدف این بررسی پرداختن به امر اندازه‌گیری در معماری است که با طرح نمونه‌های موجود از معماری دوران اسلامی هندسی آن‌ها، شیوه‌های مهندسی گذشته را نمایش داده است . همچنین تمامی نمونه‌های انتخاب شده از ایران دوران اسلامی و عموما” دوران صفویه تا قاجاریه بوده است . علت انتخاب آثار این دوران بیش‌تر به این دلیل است که اثار این دوران نمونه تکامل یافته استفاده از ابزار فوق‌الذکر بوده است . بخشی از نتایج این بررسی عبارتند از: -1 اوج استفاده از دایره در دوران اسلامی که در عموم کارهای طراحی و تزییناتی به‌گونه‌ای با شکوه جلوه کرده است . -2 گرایش به ریاضیات و نمادنگری برخلاف آنچه مستشرقان گفته‌اند تنها حاصل محدویدت‌های فقهی در زمینه نمایش طبیعت انسانی و کائنات نیست بلکه توجه به مفاهیم ذهنی و مجردی است که به‌گونه‌ای عالی می‌توانند عالم ماورا را نمایش دهد× به همین دلیل علومی چون نجوم و جغرافیا که بیش از سایر علوم به تحلیل جهان می‌پردازد و نمادنگری مقدس و تصاویر روحانی جهان و سلسله مراتب آن و در نهایت به اندازه‌گیری‌های دقیق ریاضی و مختصات جغرافیایی می‌رسد. -3 هنرها به‌ویژه معماری بیش‌ترین تاثیرات را از تحقیقات ریاضی، هندسه، حساب و مثلثات پذیرفتند تا آن حد که امروزه می‌توان گفت هنر اسلامی قبل از هر چیز، هنری منطقی و ریاضی است . -4 استفاده از دستگاه‌های تناسبات برای طرح و پیاده کردن نقشه‌ها در دوران اسلامی بسیار گسترش یافت . نقوش تزیینی برروی کاشی و آجر و نیز پارچه و فرش بااستفاده از همین شیوه‌ها طراحی می‌شده است .