بررسی نگرش پزشکان شاغل در مراکز درمانی-آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از اجرای طرح انطباق امور فنی پزشکی با موازین شرعی مقدس در سطح شهرستان زاهدان در بهار 1378

این پایان نامه تحت عنوان بررسی نگرش پزشکان شاغل در مراکز درمانی، آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از اجرای طرح انطباق امور فنی پزشکی با موازین شرع مقدس در سطح شهرستان زاهدان در بهار سال 1378 بصورت یک مطالعه مقطعی توصیفی انجام شد. هدف این پایان نامه علاوه بر بررسی نگرش پزشکان مورد پرسش از اجرای طرح انطباق امور فنی پزشکی با موازین شرع مقدس ، شناخت مشکلات اجرایی و آموزشی طرح انطباق از دیدگاه این پزشکان بوده است . گردآوری اطلاعات توسط پرسشنامه‌ای با 21 سوال انجام شد و افراد مورد پرسش بدون حضور پرسشگر و با فرصت کافی به سوالات پاسخ دادند. بعد از جمع‌آوری پرسشنامه‌ها توسط مجری، اطلاعات مورد نیاز با استفاده از روش‌های مختلف آماری استخراج و تجزیه و تحلیل شد. نتایج بدست آمده گویای این مطلب است که اکثریت پزشکان جامعه مورد مطالعه اعم از پزشکان زن و مرد (84 درصد پزشکان مرد 69 درصد پزشکان زن) با اجرای طرح انطباق در مورد پزشکان جز رشته‌های زنان و زایمان و ارولوژی مخالف بودند. عدم وجود پزشکان متخصص کادر پرستاری و خدماتی از هر دو جنس و عدم وجود فضاهای درمانی و بخش‌های مجهز و مجزا به تعداد کافی از جمله مشکلات اجرایی طرح انطباق ذکر شده است . همچنین رکود علمی و کاهش میزان تجارب پزشکان در صورت اجرای طرح انطباق در مراکز آموزشی و لطمه‌زدن به آموزش پزشکی و روند تحقیق و پژوهش به عنوان مشکلات آموزشی مطرح شد و بر همین اساس اکثریت پزشکان مورد پرسش (76 درصد) با اجرای طرح انطباق در مراکز آموزشی مخالف بودند.