پایگاه اجتماعی زنان در قرن نخست هجری

زندگی اجتماعی زنان مرررر تاریخ اسلام دارای فراز ونشیب های فراوانی بوده است، زن پیش از ظهور اسلام مرررر مناطق مختلف جهان بویژه شبه جزیره عربستان وضعیت رقّت بار و اسفناکی داشت و گاه از کمترین حقوق فردی و اجتماعی خود محروم بود اما با ظهور اسلام مرررر عصر نبوی به دنبال آن با اجرای احکام و قوانین الهی این قشر از افراد جامعه انسانی علاوه برحقوق فردی، از حقوق اجتماعی نیز برخوردار شدند بدین ترتیب زنان رفته رفته دارای پایگاه اجتماعی شدند اما مرررر عصر خلفا این روند رو به کاهش بود و دچار انحراف شد و مرررر دوران خلافت حضرت علی (ع) به تدریج به مسیر اصلی بازگشت اما به علت کوتاه بودن این دوره به جایگاه مطلوب نرسید ولی مرررر دوران بنی امیه تا حدودی از جایگاه خود خارج شده و رو به افول نهاد و تعالیم عصر جاهلی جایگزین تعالیم اسلامی گردید. مرررر این پژوهش با توجه به معیارهای پنجگانه پایگاه اجتماعی مانند : اصل ونسب، تمکن، کارآمدی، فهم و دانش و جنسیت و سن این پایگاه بررسی شده و نمونه هایی تاریخی برای آن گزارش شده و مرررر پایان تحلیلی از آن ارائه شده است. از دستاوردهای این پژوهش این که زنان به عنوان یکی از پایه های مهم اجتماع انسانی مرررر تعالیم اسلامی دارای نقش مهمی مرررر جامعه اسلامی بوده است و این اهمیت تا جایی بوده که زنان می توانند به ایفای نقش مرررر تمام امور اجتماعی بسان مردان مسلمان بپردازند جز مرررر مواردی که طبیعت شان آن را اقتضا نمی کند و مرررر دوره نبوی و نیز عصر علوی با توجه به پیاده شدن این آموزه‌ها و قوانین، پایگاه اجتماعی زنان وضعیت رو به رشدی نسبت به سایر زمان ها را تجربه کرده است.