زمینه‌های مساعد و نامساعد تحزب در ایران

آنچه که مرررر فصل اول این رساله آمده است بحث نظری مرررر مورد زمینه‌های عام تحزب است که شالوده رساله را تشکیل می‌دهد. مرررر این بحث غیر از تاریخچه مختصری که از پیدایش احزاب مرررر اروپا- یعنی با پیدایش Cocus یا اولین کمیته‌های انتخاباتی مرررر انگلستان- ارائه داده‌ایم از پیوند دموکراسی و تحزب مرررر این زمینه سخنی هر چند مختصر و ناقص ارائه داده‌ایم و مرررر بحث از نگره‌های مختلف تولد احزاب به چهار نگره پرداخته‌ایم که مرررر این تحقیق علاوه بر توجه خاص به دموکراسی به عنوان زمینه اصلی مرررر پی تطبیق این نگره‌ها با زمینه‌های موجود مرررر ایران پرداخته‌ایم. مرررر فصل دوم این رساله تحول تاریخی احزاب اشاره شده است نقطه آغاز هعغهعغه مشروطیت فرض شده است که اولین بار احزاب بطور رسمی مرررر ایران شکل گرفتند. مرررر هعغهعغه‌های قبل بیشتر زمینه‌های نامساعد مطرح‌اند. لازم به توضیح است که با اطلاق زمینه‌های مساعد برای هعغهعغه بعد از مشروطیت نمی‌توان مدعی بود که حتما بعد از دورهء مشروطیت تمامی زمینه‌های مساعد بود. بلکه تفکیک این دو هعغهعغه بخاطر سهولت تحقیق بوده است و نیز از باب اینکه اکثر عوامل منفی مرررر بعد ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی مرررر هعغهعغه قبل از مشروطیت مرررر هعغهعغه بعد از آن تا حدی بطرف مساعد شده مرررر حرکت بودند. این زمینه‌های نامساعد شامل ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و فرهنگی که مجموعا مانع از بروز و نضج دموکراسی بودند می‌گردد. مرررر فصل سوم این رساله ساختارهای اجتماعی اقتصادی و فرهنگی که تا حدی مرررر قرن بیستم متحول شده‌اند بعنوان سرآغاز تحولات مساعد مورد توجه قرار می‌گیرند و مرررر یک مقایسه با عوامل نامساعد گذشته و موجود مرررر پی اثبات فرضیهء خود یعنی چربیدن عوامل نامساعد بر عوامل مساعد بر خواهیم آمد.