مولفه‌های آزادی سیاسی در اسلام در آثار متفکران مسلمان ایران معاصر

سازماندهی این پژوهش بر سه فصل استوار است . فصل اول مختص به تعاریف آزادی و آزادی سیاسی است و سعی شده است که ارکان و ابزارهای اعمال آن به تصویر کشیده شود. در فصل دوم پژوهش به مفهوم آزادی سیاسی از نظر مفسرین متون دینی پرداخته شده و سه مفسر معاصر از جمله علامه سید محمدحسین طباطبایی، آیت‌الله سیدمحمود طالقانی و علامه محمدتقی جعفری مورد بررسی قرار گرفته‌اند و مولفه‌ها و شاخص‌های آزادی سیاسی از نظر ایشان به تصویر کشیده شده است . فصل سوم پژوهش به اندیشمندانی پرداخته شده که به مسایل اجتماعی توجه وافر نموده و از حوزه اسلامی به تبیین اسلامی مسایل اجتماعی پرداخته‌اند و سعی نمودند که جهت حل مسایل اجتماعی راه‌حل اسلامی ارائه نمایند. این فصل شامل سه اندیشمند می شودد که آراء حضرت امام خمینی (ره)، دکتر شریعتی و مهندس مهدی بازرگان مورد بررسی قرار می‌گیرند و به نقد و مقایسه آراء ایشان پرداخته می شودد. در قسمت نتیجه‌گیری سعی می شودد که با توجه به متن ارائه شده به تصویری حقیقی از مفهوم آزادی سیاسی در آثار این متفکرین و یک جمع‌بندی از آراء ایشان ارایه شود.