بررسی تعابیر مختلف عبارت حقوق بشر در سازمان ملل، اسلام و کشورهای غربی در چارچوب تحلیلی انتقادی گفتمان

این پژوهش در صدد آن است تا به بررسی تعابیر مختلف عبارت حقوق بشر در اسلام و غرب در چارچوب تحلیلی انتقادی گفتمان بپردازد. در همین راستا، در جهت تحلیل گفتمان از نظرّیه‌ی لاکلا و موفه استفاده شده است. برای این کار پس از بررسی زمینه‌ی گفتمانی و گفتمان‌های اسلام و غرب مفصل‌بندی هر یک از اصول حقوق بشر به این ترتیب مشخص شد. دالِ “کرامت انسانی” دال مرکزی‌ای است که توسط دال‌های شناور “جانشین خدا بودن “، “بهره‌مندی از عقل و خرد”، “اختیار و آزادی”، “بهره‌مندی از فطرت الهی”، احاطه شده است. دال “حق حیات” نیز توسط دال‌های شناوری چون “اساسی‌ترین حق انسان بودن”، “حق مشترک تمامی انسان‌ها ” و “وجود عواقب برای پایمال کردن آن” در گرد آن مفصل‌بندی شده است. دال” آزادی” را هم دال‌های شناور “ریشه در خلقت داشتن”، “اعطایی بودن از سوی خداوند”، “قابلیت اکتسابی بودن” و دالِ “مساوات” را دال‌های شناورِ، “برابری انسان‌ها از حیث خلقت و آفرینش”، “یکسان بودن همه در برابر حق”، “مشمول این حق بودنِ تمام گروه‌ها و طبقات اجتماعی” احاطه کرده‌اند. مفصل‌بندی این دال‌ها در گفتمان غرب نیز بدین شرح است. “کرامت انسانی” توسط دال‌های شناور “بهره‌مندی انسان از عقل و خرد” و “اختیار و آزادی اراده”؛ دالِ ” حق حیات” توسط دال‌های شناور “دنیوی بودنِ حق حیات”، “حق مشترک تمام انسان‌ها” و “مشمول این حق شدنِ جسم و روح” احاطه شده‌اند. در این گفتمان “دالِ آزادی” در مرکزِ دال‌های شناورِ “ریشه‌دار بودن در تمایلات و خواهش‌های نفسانی”، “حقِ مطالبه‌ی محفوظ برای همگان”، “آزادی ذاتی انسان” و دالِ “مساوات” هم در مرکز “تساوی همه در برابر قوانین”، “محفوظ بودن حق رجوع به محاکم برای همگان” و “عدم تبعیض بین گروه‌های مذهبی، نژادی و جنسی” قرار دارند. همچنین مشخص شد که اساس حقوق بشر در گفتمان اسلام باید امری پایدار و ثابت باشد و نباید از جامعه‌ای به جامعه‌ی دیگر متغیر باشد. گفتمان غرب هم انسان، عرف و آداب و سنت‌های بشری را اساس حقوق بشر می‌داند و با دستاویز قرار دادن حقوق بشر، اجازه‌ی هرگونه دخل و تصرف نظامی و غیر نظامی بر کشورهای دیگر و مال و جان و ناموس افراد را به خود می‌دهد.