بررسی روند خیزش اسلامی در الجزایر

الجزائز یکی از کشورهائی است که در آن گرایش به ایجاد یک جامعه و حکومت اسلامی در آن تجلی نموده است به دنبال شورشهائی که در الجزیره و چند شهر دیگر انجام گرفت در نوامبر 1988 از مردم خواسته شد تا به پای صندوقها رفته نسبت به تغییر قانون اساسی رای دهند. این اصلاحات در پی تظاهرات مردمی صورت گرفت که به گفته ناظران رسمی بیش از چهارصد نفر قربانی دادند. جبهه نجات اسلامی الجزائر که پس از قانون اساسی جدید که در چارچوب آن فعالیت احزاب را قانونی می‌دانست شروع به فعالیت نمود و در انتخابات محلی سال 1990 در انتخابات شوراهای محلی و شهرداریها به موفقیت خوبی دست یافت و در اولین مرحله انتخابات چند حزبی مجلس در سال 1991 از 231 کرسی 188 کرسی آن را کسب کرد و ثابت نمود که اسلام و اسلامگرایان در زمان دمکراسی نیز حرفی برای گفتن دارند، از جمله جنبشهای دینی عصر حاضر است . مرحله دوم انتخابات که قرار بود در سال 1992 انجام پذیرد با کودتای نظامیان متوقف و فضای باز سیاسی حاصل آمده از قیام سال 1988 یکباره به جوی از خشونت ، آشوب و دیکتاتوری مبدل گشت . خشنونت در الجزائر نه بعلت رد نظام منطقی پارلمانی جبهه نجات اسلامی، بلکه به دلیل قطع انتخابات بوسیله ارتش ظاهر شد. سرکوب مبارزان اسلامگرا، زندانی کردن هزاران تن از اعضای جبهه نجات اسلامی که اکثرا بدلائل عقیدتی دستگیر شده‌اند، شکنجه تمامی مظنونین و افزایش اعدامها، الجزائر را به سوی جنگ داخلی سوق داده است ارتش الجزائر که از زمان استقلال در حکومت حائز نقشهای اول بوده است نمی‌خواهد بعنوان ایفاء کننده نقشهای حاشیه‌ای و در محدوده حفظ و حراست از تمامیت ارضی و استقلال کشور خلاصه گردد. این موضوع به اضافه حمایتهای علنی و گاه تلویحی غرب در خصوص روند سرکوب دمکراسی در الجزائر از مهمترین دلائل توجیه وضع موجود الجزائز می‌باشد.