بررسی روند گسترش اسلام در هند ازآغاز تا پایان غزنویان

پژوهش حاضر با هدف بررسی چگونگی ورود اسلام به هند در هعغهعغه غزنویان نگاشته شده است. به منظور شناخت هر چه بیشتر و کامل تر موضوع، بحث را با بررسی تاریخ مسامانانن در شبه قاره هند آغاز کرده، سپس به بررسی چگونگی و علل گسترش اسلام در هند پرداخته شده است و در نهایت چگونگی ورود اسلام به هند در دوران غزنویان ارائه شده است.