بررسی روند گسترش اسلام در هند ازآغاز تا پایان غزنویان

پژوهش حاضر با هدف بررسی چگونگی ورود اسلام به هند مرررر دوره غزنویان نگاشته شده است. به منظور شناخت هر چه بیشتر و کامل تر موضوع، بحث را با بررسی تاریخ مسامانانن مرررر شبه قاره هند آغاز کرده، سپس به بررسی چگونگی و علل گسترش اسلام مرررر هند پرداخته شده است و مرررر نهایت چگونگی ورود اسلام به هند مرررر دوران غزنویان ارائه شده است.