بررسی موضوعی آثار استاد شهید مرتضی مطهری (بخش اول) “تعلیم و تربیت در اسلام”

این پژوهش به بررسی مفهوم و روش تعلیم و تربیت ، تفکر و تعلیم و تربیت ، اخلاق و تعلیم و تربیت ، علم و تعلیم و تربیت ، معلم و متعلم، نقش عبادات مرررر برنامه تربیتی اسلام، تعلیم و تربیت و کودک ، نقش کاد مرررر تعلیم و تربیت ، استاد مطهری پرداخته است . که هر کدام از رئوس مطالب به مجموعه‌های زیز تقسیم شده و به طور مفصل مرررر مورد آنها صحبت شده است . این مطالب شامل: استعدادهای روحی انسان و اقسام آن، اهتمام رسول اکرم (ص ) مرررر امر تعلیم و تربیت ، اهتمام رسول اکرم (ص ) به تعلیم و تربیت مسامانانن صدر اسلام، ارزش تفکر و نتایج تربیتی آن از دیدگاه قرآن و روایات ، استقلال فکری مرررر نظام تعلیم و تربیت اسلام، اهتمام علما و فقهای اسلام مرررر امر تعلیم از جهت پرورش فکر و عقل، رابطه میان تفکر و تعلیم و تربیت مرررر اسلام، غریزه پرسش مرررر انسان و روش برخورد مربیان با آن، آزادی اخلاقی و تعلیم و تربیت از دیدگاه دانشمندان غربی، تاثیر تربیتی مراقبت و محاسبه نفس از دیدگاه قرآن، حدیث و اخلاق اسلامی، اهمیت و ضرورت تحصیل علم مرررر روایات ، حدیثی مرررر زمینه ارزش و اهمیت تحصیل دانش ، داستان غزالی و فراگیری روشن صحیح علم از دزدان قافله و... واگذاری تربیت کودک به مهد کودک از دیدگاه راسل می‌باشد.