بررسی موضوعی آثار استاد شهید مرتضی مطهری (بخش اول) “تعلیم و تربیت در اسلام”

این پژوهش به بررسی مفهوم و روش تعلیم و تربیت ، تفکر و تعلیم و تربیت ، اخلاق و تعلیم و تربیت ، علم و تعلیم و تربیت ، معلم و متعلم، نقش عبادات در برنامه تربیتی اسلام، تعلیم و تربیت و کودک ، نقش کاد در تعلیم و تربیت ، استاد مطهری پرداخته است . که هر کدام از رئوس مطالب به مجموعه‌های زیز تقسیم شده و به طور مفصل در مورد آنها صحبت شده است . این مطالب شامل: استعدادهای روحی انسان و اقسام آن، اهتمام رسول اکرم (ص ) در امر تعلیم و تربیت ، اهتمام رسول اکرم (ص ) به تعلیم و تربیت مسلمانان صدر اسلام، ارزش تفکر و نتایج تربیتی آن از دیدگاه قرآن و روایات ، استقلال فکری در نظام تعلیم و تربیت اسلام، اهتمام علما و فقهای اسلام در امر تعلیم از جهت پرورش فکر و عقل، رابطه میان تفکر و تعلیم و تربیت در اسلام، غریزه پرسش در انسان و روش برخورد مربیان با آن، آزادی اخلاقی و تعلیم و تربیت از دیدگاه دانشمندان غربی، تاثیر تربیتی مراقبت و محاسبه نفس از دیدگاه قرآن، حدیث و اخلاق اسلامی، اهمیت و ضرورت تحصیل علم در روایات ، حدیثی در زمینه ارزش و اهمیت تحصیل دانش ، داستان غزالی و فراگیری روشن صحیح علم از دزدان قافله و… واگذاری تربیت کودک به مهد کودک از دیدگاه راسل می‌باشد.