بررسی رهبری تطبیقی در اسلام (نظری و عملی)

ما مرررر این رساله ضمن تشریح زمینه های اجتماعی ظهور اسلام، عوامل و چگونگی رهبری را مرررر صدر اسلام (نظری و عملی) مورد مطالعه و بررسی قرار میدهیم و سپس رهبری از دیدگاه سیستم های سرمایه داری غرب و سوسیالیستی شرق مورد بررسی قرار خواهد گرفت. و آنگاه برای حصول نتیجه، عوامل سیاسی، اجتماعی و انسانی رهبری را مرررر سه جهان بینی اسلام، غرب و شرق، مرررر یک رویاروئی مستقیم و بیطرفانه مورد تطابق وسنجش قرار میدهیم، تا جایگاه رهبری الهی توحیدی اسلامی نسبت به رهبریهای غیر مذهبی غرب و ضد مذهبی شرق، معلوم و مشخص گردد.