عدالت جنسیتی در اسلام با تأکید بر قرآن

وجود تفاوت‌های جنسیتی میان زن و مرد که منجر به تفاوت‌های حقوقی بین آن دو می‌شود. درباره تفاوت‎های جنسیتی دو دیدگاه کاملاً متعارض وجود دارد. برحسب یک نظرگاه، تفاوت حقوقی بیانگر ستم و تبعیض جنسی بر زنان می‎باشد، اما برحسب رویکرد دیگر، یکسان نگری مطلق راه را برای بی‎عدالتی بر زنان می‎گشاید. بر اساس دیدگاه اسلام، زن و مرد از حیث تکوینی متفاوت هستند؛ به دلیل همین تفاوت‏های تکوینی، تشابه حقوقی آن‌ها امکان‏پذیر نمی‌باشد. فمینیست‌ها معتقدند که تفاوت جنسی نباید موجب تفاوت در جنسیت شود. فمینیسم اسلامی پدیده‌ای نو در کشورهای اسلامی به‌ویژه در ایران است. فمینیسم اسلامی تفسیری زن‌مدارانه از اسلام است. تفاوت‌های زن و مرد مسلمان در احکام و قوانین را مورد انتقاد قرار می‌دهند و با مبنا قرار داردن مفاهیمی چون حقوق بشر و تشابه زن و مرد در جهان غرب، قرائتی از دین با توجه به الگو‌های شناخته‌شده در جهان غرب ارائه می‌دهند.