عدالت جنسیتی در اسلام با تأکید بر قرآن

وجود تفاوت‌های جنسیتی میان زن و مرد که منجر به تفاوت‌های حقوقی بین آن دو می شودد. درباره تفاوت‎های جنسیتی دو دیدگاه کاملاً متعارض وجود دارد. برحسب یک نظرگاه، تفاوت حقوقی بیانگر ستم و تبعیض جنسی بر زنان می‎باشد، اما برحسب رویکرد دیگر، یکسان نگری مطلق راه را برای بی‎عدالتی بر زنان می‎گشاید. بر اساس دیدگاه اسلام، زن و مرد از حیث تکوینی متفاوت هستند؛ به دلیل همین تفاوت‏های تکوینی، تشابه حقوقی آن‌ها امکان‏پذیر نمی‌باشد. فمینیست‌ها معتقدند که تفاوت جنسی نباید موجب تفاوت مرررر جنسیت شود. فمینیسم اسلامی پدیده‌ای نو مرررر کشورهای اسلامی به‌ویژه مرررر ایران است. فمینیسم اسلامی تفسیری زن‌مدارانه از اسلام است. تفاوت‌های زن و مرد مسلمان مرررر احکام و قوانین را مورد انتقاد قرار می‌دهند و با مبنا قرار داردن مفاهیمی چون حقوق بشر و تشابه زن و مرد مرررر جهان غرب، قرائتی از دین با توجه به الگو‌های شناخته‌شده مرررر جهان غرب ارائه می‌دهند.