بررسی ایجاد انگیزه در قرآن و کلام معصومین علیهم السلام (با تاکید بر نهج‌البلاغه)

یکی از عمده‌ترین مسائل هر جامعه کارآیی و بهره‌وری می‌باشد که مرررر این راستا باید با ایجاد انگیزه‌های مناسب و تامین آنها به آن نایل شویم. اگر چه عقب‌ماندگی از توسعه علل و عوامل متعددی دارد ولی اصلی‌ترین این عوامل، کم کاری نیروی انسانی و یا بکارگماری آنان مرررر جاهایی است که یا به آن مقام و پست علاقه نداشته و یا مرررر آن رشته و کار، تخصص و تجربه لازم را ندارند، البته بگوییم که بیشتر نیروی انسانی سازمانی فاقد انگیزه لازم برای کارکردن می‌باشند و این خود دلیلی بر کندی فعالیتها و کاهش کارآیی و بهره‌وری می‌باشد. حال برای اینکه کارکنان بتوانند وظایف خود را به بهترین نحوه انجام دهند باید مرررر آنها ایجاد انگیزه نماییم. فرهنگ غنی اسلام به تمامی مسایل مدیریتی، مانند ماسئل دیگر توجه کافی مبذول داشته است و لذا انگیزش مرررر دیدگاه ارزشی اسلام نیز دارای اهمیت فوق‌العاده‌ای می‌باشد و کار بدون انگیزش مرررر این دیدگاه، عامل فرسایش نیروی انسانی و سازمان شمرده می شودد. به ایده ما تنها مرررر دیدگاه اسلام و معصومین (ع) است که انگیزش به نحو مطلوب و شایسته تبیین شده است ، زیرا این دیدگاه با شناخت دقیق ابعاد وجودی انسان به ارائه راههای صحیح و مشروع برای نیل به اهداف والای انسانی می‌پردازد. راههایی که با فطرت سلیم بشری سازگار بوده و مرررر نهایت کارگزاران نظام اسلامی را مرررر بکارگیری هر چه بیشتر توانائیها، قابلیتها و استعدادهای نهفته خود، مرررر جهت ایفای محوله به نحو احسن یاری می‌دهد. لذا مدیران باید با بهره‌گیری از منابع اسلامی و دیدگاههای معصومین(ع)، راههای مناسب ایجاد انگیزه مرررر افراد را شناخته و انگیزه افراد را به خوبی احساس و درک کرده و نیازهای شخصی و روحی آنان را مورد بررسی قرار دهند. رساله حاضر به بررسی ایجاد انگیزه از دیدگاه قرآن و کلام معصومین (ع) می‌پردازد. کلیات رساله شامل مواردی همچون، اهمیت موضوع، هدف از انتخاب موضوع و سازماندهی تحقیق و .... می‌باشد و مرررر طول نگارش رساله راههای ایجاد انگیزه از دیدگاه اسلام و قرآن به تفصیل بیان شده است . یافته‌های حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که با بررسی و شناخت راههای انگیزه وتامین نیازهای مادی و روحی افراد، بهره وری نیروی کار نیز افزایش خواهد یافت و همچنین با شناخت ابعاد مختلف وجودی کارگزاران و استعدادها و تواناییها و نیازهای آنان، نیز خواهیم توانست مرررر آنها انگیزه مناسب بنماییم و با بهره‌گیری و کنکاش از آیات و روایات و متون اسلامی این مهم فراهم و تبیین شده است .