بررسی مهریه، حدود و احکام آن در فقه امامیه

هدف از تدوین این پایان نامه علاوه بر پژوهش فقهی مرررر خصوص حدود و احکام موضوع، بررسی تاریخچه-فلسفه حقیقی مهر از منظر اسلام-انتقاد به وضع مهریه های کنونی-اهمیت انتخاب موضوع و تنظیم تمام موارد و فروعات مربوط به آن می باشد. هر چند که مبنای بحث فقه امامیه می باشد، اما مرررر پاره ای از موارد به مواد قانونی و نظرات خاص حقوقدانان مرررر این زمینه نیز اشاره شده است تا رساله مذکور مرررر حد توان از هر حیث کامل و جامع باشد. علاوه بر این که گستردگی مطالب بسیار فراوان بود، اما سعی بر آن شد که تمام موارد مرررر چهار فصل تهیه گردند که فصل اول شامل کلیاتی چون بررسی کلمه، اسما مترادف و تاریخچه مهر می باشد. مرررر فصل دوم به بیان اقسام، احکام و فروعات پرداخته شده است. مرررر فصل سوم به یکی از مسائل جدید و بسیار مهم یعنی تقویم مهریه به نرخ روز همت گردیده و نهایتا مرررر فصل چهارم، پیام، ضمائم، نتیجه گیری و کتابنامه عنوان شده است .