انسان‌شناسی اسلامی در آثار “شهید مطهری”

گزارش موجود حاصل تحقیقی است که کوشیده است تا نظرات استاد شهید "مرتضی مطهری" را درباره انسان‌شناسی، از لابه‌لای آثار ایشان استخراج نموده و ضمن بیان ارتباط و نظم و ترتیب خاص موضوعات طرح شده، این مباحث به تفصیل و یک جا در اختیار پژوهشگران قرار گیرد تا آغازی برای تحقیقاتی انسانی باشد. این تحقیق تحت عنوان "انسان‌شناسی اسلامی در آثار شهید مطهری" اولا پژوهشی کلامی است و ثانیا نگرش استاد را به اسنان کتبی بیان می‌دارد. مباحث اصلی این تحقیق را فصول زیر تشکیل می‌دهد. -1اصول انسن‌شناسی اسلامی (توانایی‌های انسان). -2مفهوم انسانیت و اقسام انسان‌ها -3معیارهای اسنانیت -4انسان کامل. این پژوهش با روش کتاب‌خانه‌ای و با استفاده از بیست و یک منبع از آثار استاد شهید مطهری (ره) فراهم آمده است .