بررسی سندی و دلالی روایات اهل سنت پیرامون زن در قلمرو مسائل اجتماعی

موقعیت اجتماعی زن از دیدگاه اهل تسنن از دو منظر مثبت و منفی، موضوع این پژوهش می‌باشد که با نگرش سیستمی از منابع اصلی و مورد وثوق اهل تسنن به رشته تحریر درآمده، و کتب صحاح سته اهل سنت از قبیل: بخاری، مسلم، ابن‌ماجه، ابوداود، ترمذی و نسائی بیشترین سهم را در این تحقیق بخود اختصاص داده است . در آغازین مکتوب ، موقعیت اجتماعی زن در دوران قبل از اسلام، و عصر ظهور اسلام تا زمان حاضر به رشته تحریر درآمده و بدنبال آن اطلاعات آماری درباره الفاظ "امراه"، "نساء"، "امراه" و ... در قرآن و کتب حدیثی و سیر تدوین آن و آشنایی با صحاح سته مورد مداقه و تفحص قرار گرفته است و سپس دیدگاه مثبت و منفی اهل سنت در رابطه با موقعیت اجتماعی زن در قالب روایات مورد بررسی قرار گرفته و در فراز پایانی، روایات بعد منفی مورد نقد و بررسی سندی و دلالتی واقع شده است . باشد که مورد توجه محققان قرار گیرد.