بررسی جرایم سوء قصد و توهین به مقامات سیاسی خارجی در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب 1375)

در این رساله سعی شده است که مطالب در دو بخش مورد ارزیابی قرار گیرد. در بخش اول به بررسی جرم سوءقصد به مقامات سیاسی خارجی موضوع ماده 516 ق.م.ا (تعزیرات 1375) خواهیم پرداخت . در این بخش ابتدا به بررسی مفهوم و شرایط تحقق جرم سوءقصد به جان دیگری در فصل اول می‌پردازیم و سئوال عمده‌ای که در این قسمت مطرح می‌نمائیم این است که عمل مرتکب بر علیه تمامیت جسمانی دیگری بایستی در چه حدی باشد تا مشمول عنوان جرم سوءقصد به جان دیگری گردد. سپس فصل دوم از این بخش را به بررسی ماده 516 ق.م.ا اختصاص خواهیم داد که ابتدا به بررسی ماهیت جرم سوءقصد به مقامات سیاسی خارجی اشاره نموده و به طرح این سئوال می‌پردازیم که آیا جرم مزبور از جرایم علیه امنیت کشور یا جرایم سیاسی محسوب می‌گردد یا اینکه از جرایم عمومی علیه تمامیت جسمانی اشخاص می‌باشد؟ سپس در مباحث بعدی این فصل به بررسی تشکیل دهنده (شرایط تحقق) جرم سوءقصد به مقامات سیاسی خارجی و مجازات جرم مزبور پرداخته و مسئله‌ای که درخصوص مجازات این جرم مطرح خواهیم کرد این است که اولا آیا منظور قانونگذار در ماده 516 از این عبارت که “به مجازات مذکور در ماده 515 محکوم خواهد شد” کدام یک از مجازاتهای موضوع ماده 515 قانون مزبور می‌باشد، مجازات محاربه و افساد فی الارض یا مجازات حبس از سه تا ده سال؟ ثانیا اینکه آیا اقدام قانونگذار در تبصره ماده 516 که به جمع مجازات سوءقصد به مقامات سیاسی خارجی با مجازات قتل عمدی و یا مجازات ضرب و جرح عمدی پرداخته است از لحاظ منطق حقوقی درست می‌باشد یا اینکه قابل ایراد می‌باشد؟ در فصل سوم از این بخش نیز به بررسی قابل گذشت بودن جرم سوءقصد به مقامات سیاسی خارجی و دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم مزبور خواهیم پرداخت . بخش دوم از این رساله را به بررسی جرم توهین به مقامات سیاسی خارجی موضوع ماده 517 ق.م.ا (تعزیرات 1375) اختصاص خواهیم داد. در این بخش ابتدا به بررسی مفهوم و شرایط تحقق جرم توهین (فصل اول) پرداخته و سپس در فصل دوم ماده 517 ق.م.ا را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهیم. در این فصل ابتدا به بررسی ماهیت جرم توهین به مقامات سیاسی خارجی از این جهت که آیا جرم مزبور از جرایم علیه امنیت کشور می‌باشد یا از جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص (مبحث اول) و سپس به بررسی عناصر تشکیل دهنده این جرم می‌پردازیم و در مبحث سوم این فصل به بررسی مجازات و جنبه خصوصی جرم مزبور می‌پردازیم.