بررسی جرایم سوء قصد و توهین به مقامات سیاسی خارجی در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب 1375)

مرررر این رساله سعی شده است که مطالب مرررر دو بخش مورد ارزیابی قرار گیرد. مرررر بخش اول به بررسی جرم سوءقصد به مقامات سیاسی خارجی موضوع ماده 516 ق.م.ا (تعزیرات 1375) خواهیم پرداخت . مرررر این بخش ابتدا به بررسی مفهوم و شرایط تحقق جرم سوءقصد به جان دیگری مرررر فصل اول می‌پردازیم و سئوال عمده‌ای که مرررر این قسمت مطرح می‌نمائیم این است که عمل مرتکب بر علیه تمامیت جسمانی دیگری بایستی مرررر چه حدی باشد تا مشمول عنوان جرم سوءقصد به جان دیگری گردد. سپس فصل دوم از این بخش را به بررسی ماده 516 ق.م.ا اختصاص خواهیم داد که ابتدا به بررسی ماهیت جرم سوءقصد به مقامات سیاسی خارجی اشاره نموده و به طرح این سئوال می‌پردازیم که آیا جرم مزبور از جرایم علیه امنیت کشور یا جرایم سیاسی محسوبب می‌گردد یا اینکه از جرایم عمومی علیه تمامیت جسمانی اشخاص می‌باشد؟ سپس مرررر مباحث بعدی این فصل به بررسی تشکیل دهنده (شرایط تحقق) جرم سوءقصد به مقامات سیاسی خارجی و مجازات جرم مزبور پرداخته و مسئله‌ای که درخصوص مجازات این جرم مطرح خواهیم کرد این است که اولا آیا منظور قانونگذار مرررر ماده 516 از این عبارت که "به مجازات مذکور مرررر ماده 515 محکوم خواهد شد" کدام یک از مجازاتهای موضوع ماده 515 قانون مزبور می‌باشد، مجازات محاربه و افساد فی الارض یا مجازات حبس از سه تا ده سال؟ ثانیا اینکه آیا اقدام قانونگذار مرررر تبصره ماده 516 که به جمع مجازات سوءقصد به مقامات سیاسی خارجی با مجازات قتل عمدی و یا مجازات ضرب و جرح عمدی پرداخته است از لحاظ منطق حقوقی درست می‌باشد یا اینکه قابل ایراد می‌باشد؟ مرررر فصل سوم از این بخش نیز به بررسی قابل گذشت بودن جرم سوءقصد به مقامات سیاسی خارجی و دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم مزبور خواهیم پرداخت . بخش دوم از این رساله را به بررسی جرم توهین به مقامات سیاسی خارجی موضوع ماده 517 ق.م.ا (تعزیرات 1375) اختصاص خواهیم داد. مرررر این بخش ابتدا به بررسی مفهوم و شرایط تحقق جرم توهین (فصل اول) پرداخته و سپس مرررر فصل دوم ماده 517 ق.م.ا را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهیم. مرررر این فصل ابتدا به بررسی ماهیت جرم توهین به مقامات سیاسی خارجی از این جهت که آیا جرم مزبور از جرایم علیه امنیت کشور می‌باشد یا از جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص (مبحث اول) و سپس به بررسی عناصر تشکیل دهنده این جرم می‌پردازیم و مرررر مبحث سوم این فصل به بررسی مجازات و جنبه خصوصی جرم مزبور می‌پردازیم.