بررسی حقوق جنگ از دیدگاه اسلام و حقوق بین‌الملل

مطالب این پایان‌نامه در شش فصل به گونه‌ای تنظیم شده است که مراحل مختلف حقوق جنگ از آغاز شکل‌گیری تا پایان مخاصمات مسلحانه را شامل شود. در فصل اول بعد از مقدمه، تعاریف ، تاریخچه حقوق جنگ و اهمیت جهاد و مجاهدان از دیدگاه اسلام بررسی شده است . اسلام و حقوق بین‌الملل جنگهای ظالمانه و توسل به زور تجاوزکارانه را محکوم و دفاع و دفع تجاوز و مقابله به مثل را تایید می‌نمایند. در فصل دوم جنگهای مشروع از دیدگاه اسلام و حقوق بین‌اللمل بررسی شده‌اند. دفاع مشروع، مقابله به مثل و دفع تجاوز، در هر دو نظام حقوقی پذیرفته شده‌اند. در اسلام جهاد دفاعی، جهاد با یاغیان مقدس شمرده شده است و ضوابط بسیار دقیق و عادلانه‌ای برای آن وجود دارد. در فصل سوم حقوق زمان جنگ از آغاز تا پایان درگیریها از هر دو دیدگاه بررسی شده است و ضرورت اعلان جنگ ، رعایت حقوق و تکالیف کشورهای بی‌طرف ، حقوق غیرنظامیان و نظامیان، ضوابط و مقرارت استفاده از وسایل و شیوه‌های جنگی و محدودیتهای و نظامیان، ضوابط و مقرارت استفاده از وسایل و شیوه‌های جنگی و محدودیتها و ممنوعیتهای استفاده از سلاحهای کشتار جمعی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در فصل چهارم حقوق و تکالیف اسیران جنگی از هر دو دیدگاه مورد بررسی قرار گرفته و مزیت هز نظام حقوقی بر نظامی، غنام جنگی و ضمانت اجرای حقوق جنگ از دیدگاه هر دو سیستم حقوقی بررسی شده است . در فصل ششم حقوق معاهدات پایان جنگ از هر دو دیدگاه بررسی و به صورت مشروح بیان شده است . در فصل ششم حقوق معاهدات پایان حنگ از هر دو دیدگاه بررسی و به صورت مشروح بیان شده است . در مجموع نتیجه‌گیری شده است که هر دو نظام حقوقی در زمینه حقوق جنگ شده است . در مجموع نتیجه‌گیری شده است که هر دو نظام حقوقی در زمینه حقوق جنگ مشترکاتی دارند. در بعد شکلی و دسته‌بندی مطالب در رابطه با جنگهای دریایی و هوایی و سلاحهای نوین در حقوق بین‌الملل مطالب بیشتری مطرح شده است ولی از جنبه مانوی و عادلانه و منصفانه و قابل اجرا بودن، حقوق اسلام برتری دارد. در زمینه حقوق نظامیان، حقوق و تکالیف اسیران، حقوق اهالی متصرفات و حقوق معاهدات پایان جنگ ، حقوق اسلام بسیار دقیقتر، روشنتر و عادلانه‌تر از حقوق بین‌الملل است .