بررسی جرم هتک حرمت منزل غیر در حقوق ایران

دراین رساله سعی شده مهمترین مسائل مربوط به جرم هتک حرمت مسکن غیر مورد بحث قرار گیرد. در فصل اول سعی در شناخت کلیات (جایگاه جرم، تعریف واژه‌ها، تاریخچه و ...) این جرم شده است . فصل دوم به مبانی این جرم از دید دین اسلام، حقوق بشر و حقوق اساسی و حقوق مدنی اختصاص داده شده است . بررسی جرم و عناصر آن و مسائل مورد بحث در این زمینه، ایرادات موجود و تمیز ورود قانونی از هتک حرمت منزل غیر در فصل سوم گنجانده شده است . در فصل چهارم به مسائل مربوط به این جرم از جمله عوامل موجهه (دفاع از منزل، ورود اضطراری به منزل غیر و...) و تعدد این جرم با جرائمی نظیر سرقت و نیز مساله صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده مورد بررسی قرار گرفته است . در فصل پنجم نیز در حد بضاعت ، جرم فوق را در چهار کشور انگلستان، کانادا، مصر، سوریه مورد بررسی قرار داده‌ایم، حال به بررسی اطلاعات مربوط به پایان‌نامه می‌پردازیم