اوضاع آذربایجان در دو قرن اول و دوم ه.ق

این پژوهش درصدد است که تاریخ و اوضاع سیاسی و اجتماعی آذربایجان را مرررر و قرن اول و دوم هجری بررسی نماید ایالت آذربایجان که یکی از ایالت‌های مهم و مورد توجه ایران مرررر آستانه ورود اسلام بشمار میرفت پس از ورود و استقرار اسلام نیز همچنان مرررر قلمرو خلافت اسلامی به عنوان یک ایالت مهم مورد توجه قرار گرفت .چگونگی فتح و اوضاع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی این ایالت مرررر دو قرن اول و دوم شایسته مداقه و بررسی است .با استناد به منابع فتوح و کتب تاریخی، فتح ایالات به دو صورت انجام میشده است یکی به صورت عنوه و زور که منجر به فتح آن با جنگ میشد که متعاقبا نتایجی نیز مرررر پی داشت و صورت دوم فتح به صلح بوده است مرررر مورد آذربایجان نظر بر این است که این ناحیه به صورت دوم یعنی به صلح فتح شده است مرررر نتیجه ساکنان آن متعهد شده‌اند مبلغ معینی به عنوان خراج بپردازند طبعا مرررر پی فتح مسائلی پیش می‌آید.مرررر اداره این ایالت مانند سایر ایالات روشی مرررر پیش گرفته شده که تا آخر دوران اول خلافت عباسی ادامه داشت .رسم بر این بود که والیان و حکامی که لقب امیر بخود می‌گرفتند از طرف خلفا به ایالت مزبور گسیل میشدند تا اداره منطقه را برعهده گیرند مرررر دوره‌هایی شاهد نصب امرایی مشترک برای دو ایالت ارمنستان و آذربایجان هستیم و تقریبا اوضاع سیاسی و اجتماعی این دو ایالت مشابه بود و مرررر حقیقت مرررر همدیگر تاثیر می‌گذاشتند.چگونگی نصب امرا از زمان خلیفه دوم شروع شد و پس از خلفای راشدین و اموی با خلفای عباسی نیز ادامه یافت .به دلیل سرحد بودن این ایالت ما شاهد حملات مداوم خزرها و مقابله مسلمین با آنان هستیم مرررر زمینه اوضاع اقتصادی و اجتماعی این ایالت همه ساله می‌بایستی خراج معینی به دربار خلفا ارسال نماید مرررر طی دو قرن اول و دوم طوایف و قبائلی از اعراب از نقاط مختلف بین‌النهرین، مصر، شام و حتی عربستان مرررر آذربایجان استقرار یافتند و مرررر عادات و زبان و نژاد مردمان محلی تاثیر گذاشتند و نیز به نوبه خود تاثیر پذیرفتند این قبایل و عشیره‌ها که غالبا از خاندان‌های امرا محسوب میشدند و توسط آنان به منطقه کوچ می‌کردند که مرررر پی آن رقابت و اختلافات قبیله‌ای را موجب میشد شهرهایی توسط حکام ساخته و آباد شدند این اقدامات و نیز مهاجرت قبائل توسعه شهرنشینی را به دنبال خود آورد مرررر بستر فرهنگی و مذهبی نه تنها شاهد اسلام آوردن بومیان هستیم بلکه مساجد و اماکن مذهبی بوجود آمدند و این مسئله مرررر گسترش دین اسلام موثر بود مسئله ظهور خوارج آذربایجان به عنوان یک مشکل حاد خلافت مطرح بود که مرررر نهایت بابک با استفاده از زمینه‌های فراهم شده یعنی نارضایتی توده‌ها و دهقانان مرررر مقابل ستم عمال دولتی و نیز مالکان عمده قیام مهمی را مرررر اواخر قرن دوم و اوایل قرن سوم ترتیب داد که مدت مدیدی خلافت را به خود مشغول ساخت و مشکلات اقتصادی و اجتماعی بسیاری را بخود آورد.