اکراه در قتل و مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس

پژوهش‌حاضر در قلمرو جزای عرفی، اسلامی و حقوق انگلستان، در دو بخش به بررسی موضوع اکراه در قتل می‌پردازد. بخش اول با عنوان کلیات شامل دو فصل می‌گردد. فصل اول شناخت لغوی، اصطلاحی و نیز مستندات راجع به موضوع را بررسی می‌نماید و فصل دوم به بحث پیرامون ارکان مادی و معنوی موضوع اکراه در قتل می‌پردازد. بخش دوم نیز با دو فصل اختصاص به مطالعه حالات خاص و تحقیق حکم اکراه در قتل دارد. فصل اول حالات خاص و وضعیت‌های ویژه‌ای را در وقوع قتل اکراهی در محدوده عناوینی از حقوق جزای عمومی مورد مطالعه قرار می‌دهد و در فصل دوم اکراه به قتل با توجه به منابع حقوق جزای اسلامی و مطالعات جرم‌شناختی مورد تحلیل قرار گرفته است . و سپس با خلاصه و نتیجه‌گیری کمی موضوع تحقیق را خاتمه داده‌ایم. لازم به ذکر است در جریان تحقیق مورد بحث ، حسب مورد حقوق جزای انگلستان با توجه به آخرین اصلاحات و رویه‌های قضائی مورد مداقه و پژوهش قرار گرفته و عندالزوم با حقوق و قوانین کیفری ایران تطبیق داده شده است .