بررسی سبک رهبری حضرت امام خمینی (ره) در رابطه با گروه‌های غیر رسمی و تبیین الگوی مربوطه

فصل اول تحت عنوان "کلیات تحقیق" به بررسی مفهوم مدیریت اسلامی پرداخته، ضمن بیان طرح موضوع و فرضیه‌های تحقیق، روش و نحوه سازماندهی تحقیق را توضیح می‌دهد. مرررر فصل دوم تحت عنوان "رهبری"، ابتدا مفهوم رهبری، منابع قدرت ، سبک‌های رهبری و نقش‌های رهبر مرررر جامعه از دیدگاه علوم مدیریت و سیاست مورد بحث قرار گرفته، ضمن بیان نارسائی‌های موجود مرررر این تعاریف به مفهوم رهبری مرررر اسلام پرداخته شده است و با استفاده از دیدگاه‌های حضرت امام خمینی مرررر این رابطه سعی شده است ابعاد کاربردی رهبری مرررر اسلام مورد بحث و بررسی قرار گیرد. مرررر فصل سوم گروه‌های غیررسمی و رسمی مورد اشاره قرار گرفته‌اند. مرررر این فصل آخرین یافته‌های مدیریت علمی مرررر رابطه با گروه‌های غیررسمی تحت شش عنوان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و بر نقش مهم این گروه‌ها مرررر سازمان و جامعه تاکید شده است . فصل چهارم تحقیق به عنوان مهمترین بخش ، به بررسی سبک رهبری حضرت امام خمینی مرررر رابطه با گروه‌های غیررسمی پرداخته است . مرررر این فصل ابتدا نحوه پیدایش و ماهیت گروه‌های غیررسمی مرررر دوران انقلاب اسلامی مورد اشاره قرار گرفته، سپس با توجه به ماهیت سازمانی، این گروه‌ها مرررر قالب هفت عنوان تقسیم‌بندی شده‌اند. مرررر ادامه فصل استراتژی و شیوه عمل حضرت امام براساس شش عنوان کلی مورد بحث قرار گرفته است . مرررر پایان این فصل الگوی کاربردی سبک رهبری حضرت امام مرررر رابطه با گروه‌های غیررسمی بیان شده است . فصل پنجم این تحقیق تحت عنوان "نتایج" ابتدا به بررسی فرضیه‌ها و اثبات آنها پرداخته است و مرررر ادامه نتایج کلی تحقیق مرررر 11 بند و نتایج تفصیلی تحقیق مرررر 6 بند مورد اشاره قرار گرفته است .