بررسی سبک رهبری حضرت امام خمینی (ره) در رابطه با گروه‌های غیر رسمی و تبیین الگوی مربوطه

فصل اول تحت عنوان “کلیات تحقیق” به بررسی مفهوم مدیریت اسلامی پرداخته، ضمن بیان طرح موضوع و فرضیه‌های تحقیق، روش و نحوه سازماندهی تحقیق را توضیح می‌دهد. در فصل دوم تحت عنوان “رهبری”، ابتدا مفهوم رهبری، منابع قدرت ، سبک‌های رهبری و نقش‌های رهبر در جامعه از دیدگاه علوم مدیریت و سیاست مورد بحث قرار گرفته، ضمن بیان نارسائی‌های موجود در این تعاریف به مفهوم رهبری در اسلام پرداخته شده است و با استفاده از دیدگاه‌های حضرت امام خمینی در این رابطه سعی شده است ابعاد کاربردی رهبری در اسلام مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در فصل سوم گروه‌های غیررسمی و رسمی مورد اشاره قرار گرفته‌اند. در این فصل آخرین یافته‌های مدیریت علمی در رابطه با گروه‌های غیررسمی تحت شش عنوان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و بر نقش مهم این گروه‌ها در سازمان و جامعه تاکید شده است . فصل چهارم تحقیق به عنوان مهمترین بخش ، به بررسی سبک رهبری حضرت امام خمینی در رابطه با گروه‌های غیررسمی پرداخته است . در این فصل ابتدا نحوه پیدایش و ماهیت گروه‌های غیررسمی در دوران انقلاب اسلامی مورد اشاره قرار گرفته، سپس با توجه به ماهیت سازمانی، این گروه‌ها در قالب هفت عنوان تقسیم‌بندی شده‌اند. در ادامه فصل استراتژی و شیوه عمل حضرت امام براساس شش عنوان کلی مورد بحث قرار گرفته است . در پایان این فصل الگوی کاربردی سبک رهبری حضرت امام در رابطه با گروه‌های غیررسمی بیان شده است . فصل پنجم این تحقیق تحت عنوان “نتایج” ابتدا به بررسی فرضیه‌ها و اثبات آنها پرداخته است و در ادامه نتایج کلی تحقیق در 11 بند و نتایج تفصیلی تحقیق در 6 بند مورد اشاره قرار گرفته است .