تبیین مراد وعده در مذاهب خمسه (امامیه، حنفیه، شافعیه، حنبلیه)

هدف طرح: محدود کردن مواردی که بر زنان عده لازم است و کاستن زمان عده مرررر پاره ای از موارد فرضیات: اصل مرررر عده عدم لزوم است. دلیل لزوم عده علت است نه حکمت، آرایی که از شرع مرررر باب عده وجود دارد ارشادی است و دلیل اصلی لزوم عده عقل است.