بررسی و مطالعه حقوق مادی و قضایی زنان از دیدگاه اسلام

بررسی حقوق زن و تعیین جایگاه وی در جامعه بدون شناخت حقوق عامه ی انسان ها در آن جامعه ممکن نیستزیرا زن در نقش های مختلف هم چون مادری، فرزندی، همسری و نیز در مشاغل آموزشی، بهداشتی و حرفه های تخصصیدیگر در ارتباط با سایر اقشار قرار دارد که در جامعه تاثیر گذاشته و متقابلا از فعل و انفعالات جامعه متاثر می شود. هم چنیننوع حکومت ها و نظام های اداره ی جوامع در ارتباط مستقیم با حقوق انسان ها و در نتیجه حقوق و جایگاه زن می باشد. ازیک منظر بالاتر، حتی تشکیلات و نظام خانواده را می توان منبعث از نظام حکومت و در واقع بیانگر ارزش های حاکم در کلجامعه و نحوه ی اداره ی آن دانست. در این کار تحقیقی با موضوع حقوق زن در اسلام شده است به بیان کلیات و تاریخچهبپردازیم و در ادامه به مسائل اساسی حقوق زن از نظر اسلام اشاره ای خواهیم داشت.